Продължете към съдържанието

Закон за договорите за финансово обезпечение

  изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г. Предмет и цел на закона Чл. 1. (1) Този закон урежда сключването, съдържанието и действието на договорите за финансово обезпечение. (2) Целта на този закон е да осигури сигурност и ефективност на договорите за финансово обезпечение. Договор за финансово обезпечение Чл. 2. (1) (Доп. – ДВ, бр. 101… Прочетете повече »Закон за договорите за финансово обезпечение

  Закон за държавната финансова инспекция

   изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г. Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон урежда целите, задачите, принципите и обхвата на дейността по държавна финансова инспекция, както и статута и функциите на Агенцията за държавна финансова инспекция, наричана по-нататък „агенцията“.Чл. 2. (1) Основната цел на държавната финансова инспекция е да защитава публичните финансови интереси. (2)… Прочетете повече »Закон за държавната финансова инспекция

   Закон за ипотечните облигации

    изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г. Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за издаване и изплащане на ипотечни облигации.Чл. 2. (1) Ипотечните облигации са ценни книги, които се издават от банките на основата на портфейлите им от кредити, обезпечени с една или повече първи по ред ипотеки в полза… Прочетете повече »Закон за ипотечните облигации

    Закон за Комисията за финансов надзор

     изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г. Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет на закона Чл. 1. (1) Този закон урежда създаването, обхвата, устройството, функциите и дейността на Комисията за финансов надзор. (2) По смисъла на този закон финансов надзор е надзорът на: 1. (доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.,… Прочетете повече »Закон за Комисията за финансов надзор

     Закон за кредитните институции

      изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г. Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за лицензирането, осъществяването на дейността, надзора и прекратяването на кредитните институции с цел да се осигури стабилна, надеждна и сигурна банкова система и защита интересите на вложителите. (2) (Отм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.,… Прочетете повече »Закон за кредитните институции