Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Закон за деноминация на лева

Закон за деноминация на лева

  В сила от 05.07.1999 г. доп. ДВ. бр.65 от 20 Юли 1999г.

  Чл. 1. Считано от 5 юли 1999 г. българският лев се деноминира, като 1000 стари лева се заменят за 1 нов лев.
  Чл. 2. (1) Деноминацията се отнася за всички величини в български левове, определени към 5 юли 1999 г. (2) Деноминацията се отнася и за всички имуществени и парични права и задължения, в това число за активите и пасивите на предприятията, за ценните книжа, за размера на дяловете, за вписания в търговския регистър размер на капитала на търговските дружества и за всички платежни средства в левове. (3) Деноминацията се извършва по силата на закона, без да е необходимо изрично изявление в такъв смисъл от правоимащите лица.
  Чл. 3. (1) Българската народна банка издава и пуска в обращение от 5 юли 1999 г. нови банкноти и монети, съобразени с деноминацията по чл. 1. (2) Банкнотите и монетите, пуснати в обращение до 5 юли 1998 г., остават в обращение до 31 декември 1999 г. и се приемат без ограничения за плащания по намалената им номинална стойност.
  Чл. 4. След влизането в сила на закона Българската народна банка обменя без всякакви ограничения старите банкноти и монети с нови банкноти и монети.
  Чл. 5. След влизането в сила на закона Българската народна банка определя всички валутни курсове в нови левове.
  Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 1999 г.) От 5 юли до 31 декември 1999 г. цените на стоките и услугите се обявяват в стари и в нови левове при условията и по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия. (2) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 1999 г.) Лицата, извършили или допуснали нарушение по ал. 1, се наказват съгласно чл. 84 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.

  Допълнителни разпоредби

  § 1. (1) Счетоводните отчети към 5 юли 1999 г. се съставят в стари и в нови левове. (2) Годишните финансови отчети за 1999 г. се съставят в нови левове, с изключение на годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 1999 г., който се съставя в стари и в нови левове.
  § 2. Органите, поддържащи информационни системи и регистри, да предприемат необходимите действия за съобразяването им с произтичащите от закона последици преди влизането в сила на закона.

  Преходни и Заключителни разпоредби

  § 3. В чл. 29, ал. 1 от Закона за Българската народна банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 49 и 153 от 1998 г.) думите „1000 лева“ се заменят с „1 лев“.
  § 4. (1) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.) С влизането в сила на закона всички числа в стари левове, посочени в законите, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове. Замяната на всички числа в стари левове с намалени 1000 пъти числа в нови левове се прилага и за всички закони, приети преди 5 юли 1999 г., които са влезли или ще влязат в сила след 5 юли 1999 г. (2) Органите, приели или издали подзаконови нормативни актове, влезли в сила преди 5 юли 1999 г. и в които има числа в левове, да направят произтичащите от този закон изменения в тях така, че измененията да се прилагат от датата на влизането в сила на закона.
  § 5. (1) Заварените търговски дружества са длъжни да поискат вписване в търговския регистър на промените в капитала, произтичащи от този закон, в срок до 1 година от влизането в сила на закона. (2) За вписванията по ал. 1 не се дължат държавни такси и такси за обнародване в „Държавен вестник“.
  § 6. Българската народна банка приема наредба за прилагането на чл. 4 от закона.
  § 7. Законът влиза в сила от 5 юли 1999 г. ––––––––- Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 19 февруари 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  Join the conversation

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *