Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Закон за Комисията за финансов надзор

Закон за Комисията за финансов надзор

  изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г.

  Глава първа.
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Предмет на закона

  Чл. 1. (1) Този закон урежда създаването, обхвата, устройството, функциите и дейността на Комисията за финансов надзор. (2) По смисъла на този закон финансов надзор е надзорът на: 1. (доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) дейността на регулираните пазари на ценни книжа, Централния депозитар, инвестиционните посредници, инвестиционните и управляващите дружества, физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Закона за пазарите на финансови инструменти; 2. (доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 97 от 2007 г.) дейността на застрахователите, презастрахователите, застрахователните брокери и застрахователните агенти съгласно Кодекса за застраховането и на здравноосигурителните дружества съгласно Закона за здравното осигуряване; 3. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване и на управляваните от тях фондове съгласно Кодекса за социално осигуряване; 4. (нова – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) дейността на агенциите за кредитен рейтинг, съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент 1060/2009“. (3) Комисията за финансов надзор, нейните органи и оправомощени длъжностни лица упражняват надзор чрез: 1. издаване на разрешения (лицензии) и одобрения, както и отказите за издаване на такива разрешения и одобрения; 2. извършване на проверки по документи и на място върху дейността на лицата по ал. 2; 3. прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания. (4) Разпоредбите на закона не се прилагат за: 1. Националния осигурителен институт; 2. Националната здравноосигурителна каса.

  Глава втора.
  СТАТУТ, УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

  Статут на Комисията за финансов надзор

  Чл. 2. (1) Създава се Комисия за финансов надзор, наричана по-нататък „комисията“. (2) Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и надзор върху дейността на лицата по чл. 1, ал. 2, наричани по-нататък „поднадзорни лица“. (3) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София. Тя може да създава териториални подразделения. (4) Комисията, при осъществяване на своите правомощия, е независима от изпълнителната власт и се отчита за дейността си по този закон пред Народното събрание.

  Състав на комисията

  Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Комисията се състои от петима членове: 1. председател; 2. заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“; 3. заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“; 4. заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“; 5. член на комисията, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

  Изисквания към членовете на комисията

  Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Членове на комисията могат да бъдат само български граждани с висше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“, които притежават добра професионална репутация, професионален опит и с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години в сферата на правото, икономиката или финансите през последните 10 години. (2) За членове на комисията се избират лица, които: 1. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 2. не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност; 3. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори; 4. не са управители, изпълнителни директори, членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на поднадзорно по смисъла на този закон лице; 5. (доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) не са съпрузи или не се намират във фактическо съжителство или не са роднини по права или съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен включително с друг член на комисията или с лице по т. 4; 6. не упражняват контрол върху поднадзорно по смисъла на този закон лице; 7. (нова – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) не притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорно лице. (3) (Изм. – ДВ, бр. 112 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Членовете на комисията не могат да извършват друга платена дейност освен преподавателска или научна или като членове на международни организации във връзка с дейността на комисията. (4) (Отм. – ДВ, бр. 112 от 2003 г.) (5) (Изм. – ДВ, бр. 112 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Обстоятелствата по ал. 2, т. 2 – 7 и ал. 3 се декларират от лицата по ал. 3 пред председателя на Народното събрание при встъпване в длъжност.

  Избор на членовете на комисията

  Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Председателят на комисията се избира от Народното събрание. (2) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Народното събрание избира останалите членове на комисията по предложение на председателя й. (3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) При встъпване в длъжност членовете на комисията полагат пред Народното събрание следната клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор, като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се.“ (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Нарушенията при избора на член на комисията не опорочават нейните решения.

  Мандат на членовете на комисията

  Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Мандатът на членовете на комисията е 6 години. Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията изпълняват функциите си и след изтичане на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове. (2) Мандатът на член на комисията се прекратява предсрочно от Народното събрание: 1. при подаване на оставка; 2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца; 3. ако престане да отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 2; 4. (изм. – ДВ, бр. 112 от 2003 г.) при нарушение на чл. 4, ал. 3; 5. при неучастие без основателни причини в три или повече последователни заседания на комисията; 6. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. (3) При предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията на негово място се избира друго лице за остатъка от мандата.

  Възнаграждения

  Чл. 7. (1) Председателят на комисията получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на Народното събрание. (2) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Останалите членове на комисията получават основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на комисията. (3) (Отм. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) (4) (Нова – ДВ, бр. 85 от 2004 г.) Членовете на комисията получават допълнително възнаграждение към основното месечно възнаграждение за изпълнение на специфичните им функции по този закон и в зависимост от индивидуалното им трудово изпълнение при условия и по ред, определени с вътрешните правила за работната заплата, приети от комисията. (5) (Нова – ДВ, бр. 85 от 2004 г.) Средствата по ал. 4 се определят в размер до 25 на сто от брутния годишен размер на средствата за работна заплата на членовете на комисията и се осигуряват от преизпълнение на бюджета на комисията.

  Заседания на комисията

  Чл. 8. (1) (Доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Заседанията на комисията се свикват от председателя и по негова инициатива или по искане на член на комисията. Комисията заседава най-малко четири пъти в месеца. (2) Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател. (3) Комисията може да заседава, ако присъстват повече от половината от членовете й. (4) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Решенията на комисията се приемат с мнозинство не по-малко от три гласа. (5) Въздържане от гласуване не се допуска.

  Прозрачност в работата на комисията

  Чл. 9. (1) Комисията огласява публично следваната политика и създадената практика по прилагането на нормативните актове, както и мотивите за тяхната промяна. (2) Следваната политика по прилагане на нормативните актове по ал. 1 включва средствата, които комисията избира и използва при упражняване на своята оперативна самостоятелност за постигане целите на закона. (3) Комисията определя в наредба реда за достъп до съхраняваните при нея документи, както и условията за получаване на заверени преписи от тях.

  Устройство на комисията

  Чл. 10. (1) Към комисията се обособяват три основни управления – „Надзор на инвестиционната дейност“, „Застрахователен надзор“ и „Осигурителен надзор“, всяко от които се ръководи пряко от заместник-председател на комисията. (2) В рамките на предоставените им правомощия със закон заместник-председателите организират, ръководят и отговарят за дейността на съответното управление. (3) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) По предложение на заместник-председателя комисията определя друг заместник-председател или член за негов заместник, който изпълнява правомощията му при отсъствие. (4) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) За изпълнение на правомощията си по този закон членът на комисията по чл. 3, т. 5 се подпомага от едно или повече структурни звена на комисията, определени в правилника на комисията. (5) (Нова – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) При предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председател комисията по предложение на председателя определя друг член за негов заместник, който изпълнява правомощията му до встъпването в длъжност на новия заместник-председател. (6) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Комисията определя с правилник структурата, конкретните функции и отговорности на управленията и дирекциите, реда за осъществяване на взаимоотношенията между тях и правомощията на ръководните длъжностни лица.

  Глава трета.
  ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА И НЕЙНИТЕ ОРГАНИ

  Цели на комисията

  Чл. 11. Комисията при осъществяване на предоставените й с този закон функции и правомощия се ръководи от следните цели: 1. защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица; 2. (доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари, включително чрез правила и системи за управление на рисковете на тези пазари; 3. (нова – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) осигуряване на адекватна и стабилна инфраструктура на финансовите пазари.

  Функции на комисията

  Чл. 12. Комисията, заедно с нейните органи: 1. (доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) регулира дейността на поднадзорните лица, като приема наредби, предвидени в закон, и издава инструкции и указания съобразно целите по чл. 11; 2. (доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) осъществява държавния надзор по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Закона за пазарите на финансови инструменти; 3. (доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) осъществява държавния застрахователен надзор по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване; 4. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) осъществява държавния осигурителен надзор по Кодекса за социално осигуряване; 5. (нова – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) е компетентен орган от страна на Република България по прилагането на Регламент 1060/2009; 6. (нова – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) разработва и прилага правила и системи за управление на рисковете на финансовите пазари.

  Правомощия на комисията

  Чл. 13. (1) Комисията има следните правомощия: 1. приема правилник за устройството и дейността си; 2. приема и публикува основни насоки за дейността си; 3. приема наредби и инструкции, когато това е предвидено в закон; 4. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) дава писмени указания относно прилагането и тълкуването на Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Кодекса за застраховането, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за здравното осигуряване, както и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане във връзка с осъществяване на финансовия надзор; 5. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) по предложение на съответния ресорен заместник-председател издава или отказва да издаде и отнема предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване разрешения (лицензии) за извършване на дейност, регулирана от тези закони; 6. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) по предложение на съответния ресорен заместник-председател разрешава или отказва да разреши сливане, вливане, отделяне, разделяне или доброволно прекратяване на поднадзорни лица, когато такова разрешение се изисква от Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти или Кодекса за застраховането; разрешението се издава след представяне на разрешение за сливане или вливане от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително; 7. (доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) в случаите, предвидени в закон, взима решение за отправяне на искане до съда за откриване на производство по несъстоятелност на поднадзорно лице; 8. (доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) при условията и по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и по предложение от ресорния заместник-председател взема решения за издаване или откази за издаване на потвърждения на проспекти за публично предлагане на ценни книжа или регистрация на емисии с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа; 9. по предложение на ресорния заместник-председател налага предвидените в глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа временни или окончателни забрани за публикуване на търгови предложения за закупуване и замяна на акции; 10. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) назначава квестор в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Кодекса за застраховането, Закона за здравното осигуряване и Кодекса за социално осигуряване; 11. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) разпорежда писмено освобождаването на едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват поднадзорно лице, в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Кодекса за застраховането, Закона за здравното осигуряване и Кодекса за социално осигуряване; 12. (нова – ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., нова – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията и предприема мерките, предвидени в Регламент 1060/2009; 13. (нова – ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) 14. (нова – ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) 15. (нова – ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) 16. (нова – ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) 17. (предишна т. 12 – ДВ, бр. 85 от 2004 г.) въз основа на доклада по ал. 5 се произнася по жалби срещу индивидуални административни актове на заместник-председателите на комисията; 18. (предишна т. 13 – ДВ, бр. 85 от 2004 г., доп. – ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2007 г., доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) взема решения за сключване на споразумения за сътрудничество и обмен на информация с Българската народна банка или други органи в страната или в чужбина, упражняващи надзорни функции върху дейността на финансовите пазари включително и с компетентните органи съгласно чл. 4, параграф 3, буква „з)“ и чл. 5, параграф 7 от Регламент 1060/2009, както и за участие в международни организации и институции в областта на финансовите пазари. В споразуменията за сътрудничество се определят обстоятелствата, редът и условията за взаимно уведомяване и извършването на съвместни действия; 19. (нова – ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) осъществява представителството на Република България в структурите на Европейския съюз, които имат за цел да подпомагат разработването на основните насоки за развитие в областта на финансовите пазари, подготовката на актове на институциите на Европейския съюз, последователното и своевременното им въвеждане, както и ефективното сътрудничество между органите на държавите членки, осъществяващи регулиране и надзор на финансовите пазари; при осъществяване на функциите си комисията отчита евентуалното въздействие на предприетите от нея действия върху финансовата стабилност на останалите държави членки при условията на взаимност; 20. (предишна т. 14 – ДВ, бр. 85 от 2004 г., предишна т. 19 – ДВ, бр. 97 от 2007 г., доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) обсъжда периодично отчетите за дейността на основните управления на комисията, следваната надзорна политика и създадената практика по прилагане на нормативните актове и докладите за финансова стабилност; 21. (нова – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) по предложение на члена на комисията по чл. 3, т. 5 обсъжда периодично анализите и оценките за рисковете на финансовите пазари; 22. (предишна т. 15 – ДВ, бр. 85 от 2004 г., предишна т. 20 – ДВ, бр. 97 от 2007 г., предишна т. 21 – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) приема внесените от председателя проект на годишен бюджет и отчетите по чл. 29; 23. (нова – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 22 – ДВ, бр. 97 от 2007 г., предишна т. 22 – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) осъществява и други правомощия, изрично предвидени със закон. (2) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Комисията се произнася по предложенията на съответните ресорни заместник-председатели в сроковете за издаване на съответния акт, определени в този закон, Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Кодекса за застраховането, Закона за здравното осигуряване и Регламент 1060/2009. (3) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (*) Индивидуалните административни актове на комисията се мотивират и подлежат на обжалване пред Върховния административен съд. Обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. (4) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) При жалби и оплаквания, подадени срещу решения на комисията или на нейни органи, докладчик за тяхното проучване може да е само членът на комисията по чл. 3, т. 5, с изключение на случаите по чл. 10, ал. 3, в които комисията избира докладчик измежду заместник-председателите. (5) (Доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Докладчикът по ал. 4 има всички правомощия, необходими за провеждането на пълна и цялостна проверка, включително да изисква и получава информация и документи по случая от комисията, нейните органи и администрация, други държавни органи и институции, физически и юридически лица, както и неправителствени организации, които имат отношение към финансовите пазари. Той е длъжен да изготви мотивиран доклад по жалбата или оплакването и да го предостави на комисията. В доклада могат да бъдат направени препоръки за предприемане на мерки във връзка с установени пропуски или нарушения в работата на комисията или нейните органи. (6) (Доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Комисията е длъжна да разгледа доклада по ал. 5 и въз основа на извършеното проучване – да се произнесе с решение по съответната жалба или оплакване, а при необходимост – да предприеме действия по промяна в следваната надзорна политика и създадената практика по прилагане на нормативните актове и огласи същите по реда на чл. 9. Органът на комисията, чието решение се обжалва, не участва в обсъждането и гласуването. (7) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп. – ДВ, бр. 85 от 2004 г.) Приеманите от комисията нормативни актове по ал. 1, т. 3, както и издаваните от нея административни актове по ал. 1, т. 5 и 6 се обнародват в „Държавен вестник“, а останалите се публикуват по подходящ начин. Указанията по ал. 1, т. 4 се публикуват в бюлетина на комисията и на нейната страница в Интернет.

  Правомощия на председателя на комисията

  Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Председателят на комисията организира и ръководи дейността на комисията и нейната администрация, с изключение на онези дейности, които с този или с друг закон са предоставени в изключителна компетентност на друг член на комисията. (2) Председателят на комисията може да предоставя някои от правомощията си на други длъжностни лица, както и да създава консултативни съвети, които подпомагат осъществяването на неговите функции. (3) Председателят на комисията: 1. представлява комисията в страната и в чужбина; 2. свиква и ръководи заседанията на комисията; 3. координира дейността на заместник-председателите; 4. сключва и прекратява договорите с лицата от администрацията на комисията и определя техните възнаграждения; 5. организира, ръководи и контролира дейността на администрацията; 6. организира съставянето на проектобюджета и го внася за приемане от комисията; 7. организира изпълнението, приключването и отчитането на бюджета и го внася за приемане от комисията.

  Правомощия на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“

  Чл. 15. (1) Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, има право самостоятелно да: 1. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) прави предложения по чл. 13, ал. 1, т. 5, 6, 8 – 12; 2. (доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) издава разрешенията и одобренията по Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за пазарите на финансови инструменти, ако друго не е предвидено в този закон; 3. (доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) изпраща представители на комисията на заседанията на органите за управление на лицата, поднадзорни по Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за пазарите на финансови инструменти, както и на Централния депозитар; 4. (доп. – ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) прилага принудителните административни мерки по глава деветнадесета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и част четвърта, глава първа от Закона за пазарите на финансови инструменти и по глава шеста от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, които не са от компетентност на комисията; 5. (изм. и доп. – ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) в случаите по чл. 212, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 118, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти прави предложение пред Българската народна банка за прилагане на мерките по чл. 103, ал. 2 от Закона за кредитните институции или прилага мерките по чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 118, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти спрямо банка, извършваща дейност като инвестиционен посредник и/или депозитар; 6. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) определя длъжностните лица от администрацията на комисията, които имат право да съставят актове за констатирани нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и на актовете по тяхното прилагане, както и на Регламент 1060/2009; 7. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) налага глоби и имуществени санкции за нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и на актовете по тяхното прилагане, както и на Регламент 1060/2009; 8. предявява искове: а) за установяване на недопустимост или нищожност на вписвания в търговския регистър, както и за несъществуване на вписано обстоятелство; б) за прогласяване нищожност на сделки, свързани с дейността на контролираните от нея лица или сключени в нарушение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му; в) за отмяна на решение на общото събрание на публично дружество, когато решението противоречи на повелителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или на устава на дружеството; искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище в четиринадесетдневен срок от получаване на протокола от заседанието на общото събрание; 9. определя вида, формата и съдържанието на отчетите, които се представят пред комисията от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, инвестиционните дружества, инвестиционните посредници и управляващите дружества; 10. организира своевременното уведомяване по надлежния ред на регулираните пазари на ценни книжа и другите участници на пазара на ценни книжа за взетите решения, които имат съществено значение за тяхната дейност; 11. уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления, свързани с ценни книжа, и да съдейства на прокуратурата, по нейно искане, в разследването на тези престъпления; 12. (отм. – ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) 13. обменя информация с Българската народна банка, с другите държавни органи и институции, с органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с неправителствени организации, които имат отношение към пазара на ценни книжа; 14. организира и ръководи дейността на управление „Надзор на инвестиционната дейност“; 15. (изм. и доп. – ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) решава други въпроси, предвидени в този закон, в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти или Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, във връзка с осъществяването, регулирането и контрола на пазара на ценни книжа, както и в Регламент 1060/2009, които не са предоставени в изрична компетентност на комисията. (2) Предложенията по чл. 13, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 се правят в следните срокове: а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2005 г., доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) по т. 5 за издаване на предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за пазарите на финансови инструменти лицензи за извършване на дейност – до два месеца от подаване на заявлението и всички необходими към него приложения; б) (изм. – ДВ, бр. 85 от 2004 г., доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) по т. 6 за издаване на предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за пазарите на финансови инструменти разрешения за преобразуване: за инвестиционен посредник и управляващо дружество – до четиринадесет дни, а за инвестиционно дружество – до седем дни от подаване на заявлението и всички необходими към него приложения; в) по т. 8 за издаване на предвидените потвърждения – до четиринадесет дни от подаване на заявлението и всички необходими към него приложения; г) по т. 9 за издаване на временна забрана – до седем работни дни от регистриране на търговото предложение в комисията, а за окончателна забрана – до три работни дни от получаване на исканите документи. (3) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, подлежат на обжалване по административен ред пред комисията при съответно прилагане на Административнопроцесуалния кодекс. (4) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (*) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, могат да се обжалват по съдебен ред пред Върховния административен съд. (5) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.

  Правомощия на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

  Чл. 16. (1) Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, има право самостоятелно да: 1. прави предложение по чл. 13, ал. 1, т. 5, 6, 10 и 11; 2. (отм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) 3. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) осъществява правомощията по чл. 16 от Кодекса за застраховането; 4. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 97 от 2007 г.) издава или отказва издаване на разрешение за прехвърляне на застрахователен портфейл между застрахователи или на презастрахователен портфейл; 5. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) вписва, отказва вписване и заличава застрахователен брокер и застрахователен агент от регистъра на комисията; 6. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) одобрява лицата по чл. 13, 22 и 26 от Кодекса за застраховането; 7. (отм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) 8. (отм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) 9. (отм. – ДВ, бр. 85 от 2004 г.) 10. (отм. – ДВ, бр. 85 от 2004 г.) 11. (отм. – ДВ, бр. 85 от 2004 г.) 12. одобрява годишните презастрахователни програми на застрахователите, контролира сключените от тях презастрахователни договори и тяхното изпълнение; 13. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) одобрява или предписва създаването на други технически резерви по смисъла на чл. 68 от Кодекса за застраховането; 14. (доп. – ДВ, бр. 97 от 2007 г.) изпраща представители на комисията на заседанията на органите за управление на застрахователите и презастрахователите; 15. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) прилага принудителните административни мерки по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване; 16. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи по Кодекса за застраховането; 17. (изм. и доп. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 97 от 2007 г.) контролира цялостната дейност на застрахователите, презастрахователите, застрахователните брокери и застрахователните агенти, включително и спазване на доброволността на застраховането; 18. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) определя длъжностните лица от администрацията на комисията, които имат право да съставят актове за установяване на нарушения на Кодекса за застраховането и на нормативните актове по неговото прилагане; 19. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) налага глоби и имуществени санкции за нарушенията на Кодекса за застраховането и на нормативните актове по неговото прилагане; 20. (изм. – ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) 21. упражнява надзор върху застрахователите в ликвидация и в несъстоятелност; 22. уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления във връзка със застраховането; 23. организира и ръководи дейността на управление „Застрахователен надзор“; 24. (доп. – ДВ, бр. 97 от 2007 г.) решава други въпроси във връзка с надзора върху застраховането и презастраховането, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията; 25. осъществява правомощията по държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване по Закона за здравното осигуряване, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията. (2) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Предложението по чл. 13, ал. 1, т. 5 – за издаване на лиценз, и по т. 6 – за преобразуване, се прави не по-късно от един месец преди изтичането на срока за произнасяне на комисията, а при доброволно прекратяване на застраховател – не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за произнасяне на комисията, като към него се прилагат всички необходими документи. (3) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахо

  Join the conversation

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *