Продължете към съдържанието

Банков надзор

  По какъв начин БНБ осъществява надзор върху банковата система в България? БНБ упражнява надзор върху дейността на банките и на клоновете на чуждестранните банки у нас. Тя има право да изисква от тях да й предоставят всички необходими счетоводни и други документи, както и информация за дейността им, и да извършва проверки на място. При… Прочетете повече »Банков надзор

  Валутни курсове

   Как се определят обменните курсове на чуждестранните валути? Обменните валутни курсове на чуждестранните валути се изчисляват на основата на фиксирания курс на лева спрямо еврото, като за източник се използват публикуваните от Европейската централна банка курсове на еврото към същите валути за съответния ден. Курсовете се закръгляват до шест значещи цифри, като броят на чуждестранните… Прочетете повече »Валутни курсове

   Депозитни продукти

    1. Какво представлява разплащателната сметка? Разплащателната сметка е сметката, която банката води за съхранение на пари на свой клиент, като той може да тегли и внася, да нарежда суми и получава средства по всяко време, без ограничение, поради което лихвата по разплащателната сметка е по-ниска в сравнение с тази, която банката би предложила на клиента… Прочетете повече »Депозитни продукти

    Кредитни продукти

     1. Какво представляват потребителските кредити? Потребителските кредити представляват кредити, предоставени на клиенти-физически лица, за финансиране на текущи нужди, в т. ч. покупката на стоки и/или услуги. Потребителските кредити обикновено се отпускат за по-малки по размер суми, като обезпечението по тях може да е поръчителство, работна заплата, залог на движимо имущество и други, или комбинация от… Прочетете повече »Кредитни продукти

     Банкови платежни карти и електронно банкиране

      1. Какво представлява банковата платежна карта /банкова карта/? Банковата платежна карта е вид електронен платежен инструмент и представлява пластмасова карта, върху която е записана информация по електронен начин. Банковата карта се издава към банкова разплащателна сметка и се използва за отдалечен достъп до средствата по тази сметка и/или до предварително определен кредитен лимит, договорен между… Прочетете повече »Банкови платежни карти и електронно банкиране

      Валутен закони

       изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г. Предмет Чл. 1. Този закон урежда: 1. сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица; 2. презграничните преводи и плащания; 3. сделките с чуждестранна валута по занятие; 4. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2003 г.) сделките с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от… Прочетете повече »Валутен закони

       Закон за Българската Банка за Развитие

        изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г. Обн. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г. Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда устройството и дейността на Българската банка за развитие, наричана по-нататък „банката“. (2) Банката е кредитна институция – акционерно дружество, в която държавното участие в капитала е не… Прочетете повече »Закон за Българската Банка за Развитие

        Закон за Българската Народна Банка

         изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г. Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Българската народна банка е централна банка на Република България. Тя е юридическо лице. (2) Българската народна банка се отчита за своята дейност пред Народното събрание.Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) (1) Основна цел на Българската народна банка е… Прочетете повече »Закон за Българската Народна Банка

         Закон за гарантиране на влоговете в банките

          изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г. Предмет Чл. 1. Този закон урежда създаването, функциите и дейността на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (наричан по-нататък „фонда“), условията, при които се пораждат задължения за изплащане на суми от фонда, и реда за изплащане на влоговете до гарантирания размер. Обхват на закона Чл. 2. (1)… Прочетете повече »Закон за гарантиране на влоговете в банките

          Закон за деноминация на лева

           В сила от 05.07.1999 г. доп. ДВ. бр.65 от 20 Юли 1999г. Чл. 1. Считано от 5 юли 1999 г. българският лев се деноминира, като 1000 стари лева се заменят за 1 нов лев.Чл. 2. (1) Деноминацията се отнася за всички величини в български левове, определени към 5 юли 1999 г. (2) Деноминацията се отнася… Прочетете повече »Закон за деноминация на лева