Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Банкови платежни карти и електронно банкиране

Банкови платежни карти и електронно банкиране

  1. Какво представлява банковата платежна карта /банкова карта/?

  Банковата платежна карта е вид електронен платежен инструмент и представлява пластмасова карта, върху която е записана информация по електронен начин. Банковата карта се издава към банкова разплащателна сметка и се използва за отдалечен достъп до средствата по тази сметка и/или до предварително определен кредитен лимит, договорен между титуляря на банковата сметка и банката-издател.

  Банковата карта дава възможност за теглене на пари в брой чрез терминални устройства АТМ /банкомати/ и POS /ПОС в банка/, плащане на стоки и услуги чрез ATM и POS /ПОС при търговци/, превод между сметки чрез АТМ, както и други справочни, платежни и неплатежни операции, по договореност с банката и в зависимост от предлаганите от нея услуги, свързани с банкови карти. Операции с банкова карта могат да се извършват само лично от оправомощения държател.

  2. Какво представляват банковите дебитни и кредитни карти и каква е разликата между тях?

  Законът за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи /ЗППЕПИПС/, както и Наредба №16 на БНБ дефинират банковата дебитна и кредитна карта. Съгласно тези дефиниции, дебитната карта позволява на нейния държател да има достъп до средства в размер на разполагаемата наличност по банковата му сметка, която може да включва и договорен овърдрафт между него и банката-издател. Кредитната карта позволява на нейния държател да има достъп до средства в рамките на предварително договорен размер на кредит между него и банката-издател.

  Банковите карти могат да бъдат местни и международни. Местните банкови карти могат да се ползват в рамките на страната, в която са издадени. Международните банкови карти следва да имат знак (бранд) на международна картова организация и се използват на всички терминални устройства по цял свят, носещи този знак.

  3. Кой може да издава банкови карти?

  Банкови карти се издават само от банки или клонове на чуждестранни банки в страната, получили лиценз от БНБ. За издаването на международни банкови карти банката следва да има и лиценз от съответната картова организация.

  4. Какво представлява и за какво служи PIN кода на банковата карта?

  PIN е съкращение на „Personal Identification Number”, което означава „Личен идентификационен код“. Той представлява четирицифрено число, служещо като парола за достъп до картата и идентифициране на клиента. PIN кодът може да се променя от картодържателя на банкомат и трябва да се пази в пълна тайна, с цел предотвратяване на злоупотреби. Първоначално PIN кодът се генерира автоматично при издаването на картата и се предава на оправомощения държател в запечатан плик, като картодържателят е длъжен да вземе мерки PIN кодът да не бъде узнат от трети лица. Както автоматичния, така и променения впоследствие PIN следва да е известен само на ползвателя на картата.

  5. За какво служат ATM и ПОС устройствата?

  Трансакции с банкови карти се извършват чрез терминални устройства АТМ и ПОС, инсталирани на територията на България или в чужбина. Терминалните устройства АТМ и ПОС служат за отдалечено осъществяване на връзка чрез банковата карта до средствата по сметката, към която е издадена картата. Извършването на платежни операции чрез АТМ и ПОС се потвърждава с въвеждане на PIN кода, издаден към банковата карта. На ATM и ПОС устройства могат да се правят плащания с банкови карти.

  ATM /банкомат/ представлява устройство за теглене на пари в брой, плащане на услуги, извършване на преводи между сметки, извършване на справочни и други платежни и неплатежни операции. Дневен лимит на АТМ е максималната сума, която оправомощеният държател може да тегли в брой от 0.00 ч до 24.00 ч. или до 24 часа, считано от часа на съответната транзакция /теглене/ на АТМ устройство.

  ПОС устройството служи за извършване на безналични плащания на стоки и услуги при търговци, както и за получаване на пари в брой, ако устройството е в банка. Седемдневен лимит на ПОС е максималната сума, до която оправомощеният държател може да извършва теглене или плащане на ПОС за седемдневен период от време.

  6. Какво представлява виртуалното ПОС устройство?

  Чрез виртуалното ПОС устройство се извършват плащания на стоки и услуги през Интернет, чрез АТМ устройства или цифрови телефони при използване на банкова карта в режим on-line.

  7. Какво представляват електронните пари?

  Електронните пари представляват парична стойност в електронна форма, съхранена върху инструмент за електронни пари, които се приемат като средство за разплащане от лица, различни от издателя на електронни пари. Издател на електронни пари в България могат да бъдат само банки и централната банка.

  8. Какво представлява електронното банкиране?

  Електронното банкиране обхваща банкови услуги и операции, извършвани чрез отдалечен достъп на клиента до неговата сметка, като те се обслужват и реализират чрез електронни канали за регистриране и банкиране. Електронните канали, в зависимост от вида на достъп на клиента, са: банкиране чрез персонален компютър, телефонно банкиране, интернет банкиране и мобилно (GSM) банкиране.

  Обикновено чрез електронно банкиране клиентът може да извършва сам същите банкови услуги и безкасови операции, като тези в салон на банката. Възможно е, обаче, да има банкови услуги и продукти, които са налични само при електронното банкиране, така, както има банкови услуги и продукти, които могат да се извършват само в салон на банката.

  Join the conversation

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *