Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Закон за държавната финансова инспекция

Закон за държавната финансова инспекция

  изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г.

  Глава първа.
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Чл. 1. Този закон урежда целите, задачите, принципите и обхвата на дейността по държавна финансова инспекция, както и статута и функциите на Агенцията за държавна финансова инспекция, наричана по-нататък „агенцията“.
  Чл. 2. (1) Основната цел на държавната финансова инспекция е да защитава публичните финансови интереси. (2) Целта по ал. 1 се осъществява от агенцията чрез изпълнение на следните основни задачи: 1. извършване на последващи финансови инспекции за спазването на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата по чл. 4; 2. установяване на нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и на индикатори за извършени измами; 3. разкриване на причинени вреди на имуществото на организациите и лицата по чл. 4; 4. привличане към административнонаказателна и имуществена отговорност на виновните лица при наличието на съответните законови основания; 5. (нова – ДВ, бр. 86 от 2007 г.) установяване на измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.
  Чл. 3. Държавната финансова инспекция се ръководи от принципите на законност, обективност, служебно начало и конфиденциалност.
  Чл. 4. Държавната финансова инспекция се осъществява във: 1. бюджетните организации; 2. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон; 3. търговските дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала; 4. търговските дружества, в чийто капитал участва с блокираща квота лице по т. 2 или 3; 5. юридическите лица, които имат задължения, гарантирани с държавно или общинско имущество; 6. юридическите лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите, в които държавата или общината участват пряко или косвено в имуществото им; 7. (доп. – ДВ, бр. 86 от 2007 г.) получателите на държавни помощи, лицата, финансирани със средства от държавния или от общинските бюджети, извънбюджетни сметки или фондове, по международни договори или програми на Европейския съюз, както и лицата, финансирани със средства от държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон – по отношение разходването на тези средства.
  Чл. 5. Финансови инспекции се извършват: 1. по постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата по чл. 4, подадени от държавни органи, физически и юридически лица; 2. за проверка на проведени процедури за възлагане и изпълнение на обществени поръчки въз основа на информация от Регистъра на обществените поръчки, Агенцията по обществени поръчки и Сметната палата; 3. (доп. – ДВ, бр. 86 от 2007 г.) за проверка на усвояването на държавни помощи и на разходването на целеви субсидии, предоставени по закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и постановления на Министерския съвет; 4. по искане на Министерския съвет или министъра на финансите; 5. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.) при възлагане от органите на прокуратурата по реда на чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт; 6. (нова – ДВ, бр. 86 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) по сигнали за нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, установени от дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в администрацията на Министерския съвет; 7. (нова – ДВ, бр. 86 от 2007 г.) за спазване на указанията и сроковете по чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2.

  Глава втора.
  АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

  Раздел I.
  Структура и функции на Агенцията за държавна финансова инспекция

  Чл. 6. (1) Агенцията за държавна финансова инспекция е администрация към министъра на финансите и е юридическо лице на бюджетна издръжка. (2) Структурата, съставът и организацията на работа на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
  Чл. 7. Органи на агенцията са директорът и финансовите инспектори.
  Чл. 8. (1) Агенцията изпълнява следните функции: 1. ръководи, провежда и контролира осъществяването на инспекционната дейност; 2. осъществява последващ контрол за законосъобразност върху възлагането и изпълнението на обществените поръчки; 3. анализира причините и условията за нарушенията на финансовата дисциплина и предлага мерки за отстраняването им пред компетентните органи; 4. (доп. – ДВ, бр. 86 от 2007 г.) дава методически указания на финансовите инспектори за осъществяване на дейностите по този закон и извършва контрол по качеството на инспекционната дейност; 5. организира обучение за първоначална професионална подготовка на новоназначените служители, за поддържане и повишаване на квалификацията, както и за придобиване на нови професионални знания и умения на служителите на агенцията; 6. осъществява взаимодействие и обмен на информация с други държавни органи; 7. сътрудничи с финансово-контролните органи и организации на други държави и международни организации; 8. (нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) оказва съдействие на контрольорите на Европейската комисия, наричана по-нататък „Комисията“, за предоставянето на достъп до помещения и/или документация и носители на компютърни информационни данни, за извършване на контрола и проверките на място – при отказ на проверяваната организация и на лице по чл. 4, т. 7, финансирани със средства по международни договори или програми на Европейския съюз. (2) Агенцията представя годишен отчет за резултатите от своята дейност на Министерския съвет чрез министъра на финансите до 31 май на следващата година. Отчетът се изпраща за сведение на Народното събрание. (3) Органите на прокуратурата, на Министерството на вътрешните работи и на агенцията си оказват съдействие при извършване на финансовите инспекции. (4) Агенцията и Сметната палата си сътрудничат с цел защита на публичните финансови интереси.
  Чл. 9. (1) Агенцията се представлява и ръководи от директор, който се назначава от министъра на финансите съгласувано с министър-председателя, по трудово правоотношение за срок от 4 години, без ограничения в броя на преназначаванията. (2) За директор на агенцията може да бъде назначено лице, което отговаря на следните изисквания: 1. да е дееспособно; 2. да притежава българско гражданство; 3. да има придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалностите от професионално направление „икономика“ или от професионално направление „право“ с придобита правоспособност; 4. да притежава стаж по специалността 10 години, от които най-малко две години на ръководна длъжност; 5. да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано. (3) Директорът на агенцията се освобождава от министъра на финансите, съгласувано с министър-председателя, преди изтичането на срока по ал. 1: 1. по негова писмена молба; 2. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си, продължила повече от 6 месеца; 3. при влязла в сила присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление; 4. при грубо нарушение или системно неизпълнение на задълженията. (4) Заместник-директорът на агенцията е служител по трудово правоотношение, който се назначава и освобождава от директора на агенцията съгласувано с министъра на финансите. (5) Директорът на агенцията назначава и освобождава от длъжност финансовите инспектори и другите служители на агенцията, които трябва да отговарят на изискванията на чл. 11.

  Раздел II.
  Правомощия на органите на агенцията

  Чл. 10. (1) Директорът на агенцията: 1. ръководи и контролира дейността на агенцията; 2. одобрява методически указания за извършването на инспекционната дейност; 3. възлага със заповед извършването на финансови инспекции и насрещни проверки; 4. отговаря за качеството на инспекционната дейност; 5. организира професионалната квалификация и обучение на служителите на агенцията съгласно чл. 8, ал. 1, т. 5; 6. представлява агенцията и организира международните й връзки; 7. сключва споразумения за сътрудничество с други държавни органи във връзка с осъществяването на дейността на агенцията; 8. (нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) възлага със заповед оказването на съдействие на контрольорите на Комисията по реда на глава трета „а“; 9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) изпълнява и други функции, възложени му със закон или с други нормативни актове. (2) Директорът на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица могат да назначават за сметка на агенцията вещи лица при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. (3) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Въз основа на писмено искане от директора на агенцията или от упълномощени от него длъжностни лица банките са длъжни да предоставят сведения за броя и номерата на съществуващите и закритите сметки на проверяваните организации и лица, а при условията на чл. 62, ал. 6, т. 5 от Закона за кредитните институции – и за движението по тези сметки. (4) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Когато с акт на орган на агенцията е установен отказ на проверяваната организация или лице по чл. 4 да предостави на финансовите инспектори или на контрольорите на Комисията достъп до помещения, транспортни средства, както и до други места, в които се съхранява документация, необходима за изпълнение на инспекцията или проверката, директорът на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица правят писмено искане за съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи за осигуряване на достъп. (5) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Когато с акт на орган на агенцията е установен отказ на проверяваната организация или лице по чл. 4 да предостави на финансовите инспектори или на контрольорите на Комисията документацията, необходима за изпълнение на инспекцията или проверката, директорът на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица правят искане до съда за разрешение за претърсване на помещенията и/или изземване на документацията и до органите на Министерството на вътрешните работи за съдействие при претърсването и/или изземването. (6) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Директорът на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица могат да предоставят информация, свързана с извършени финансови инспекции, само след приключването им, когато информацията е поискана по съответния ред.
  Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Длъжностите в агенцията се заемат съответно по реда на Закона за държавния служител и на Кодекса на труда. (2) Финансовите инспектори изпълняват правомощията си по служебно правоотношение и трябва да отговарят на следните изисквания: 1. да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалностите от професионално направление „икономика“ или от професионално направление „право“ с придобита правоспособност; 2. да имат стаж по специалността, посочен в устройствения правилник на агенцията. (3) По предложение на директора на агенцията министърът на финансите или упълномощени от него длъжностни лица определят служителите, които имат право на допълнително материално стимулиране към основната заплата за работа в агенцията, както и индивидуалния му размер въз основа на вътрешни правила, одобрени от министъра на финансите. (4) Средствата по ал. 3 се определят в размер 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на агенцията и се включват в бюджета й за съответната година.
  Чл. 12. Служителите на агенцията, определени с правилника за прилагане на закона, се застраховат със застраховки „Живот“ и „Злополука“ от агенцията за сметка на бюджета й.
  Чл. 13. При изпълнение на служебните си задължения органите на агенцията имат право: 1. на свободен достъп до цялата информация, включително класифицирана, според нивото им на достъп при спазване на принципа „необходимост да се знае“, както и до всички документи, включително на електронен носител, които се съхраняват в проверяваната организация или лице; 2. на свободен достъп до служебните помещения и до всички служители на проверяваната организация или лице; 3. да проверяват активите и пасивите, изградената счетоводна система и всички документи, включително на електронен носител; 4. да изискват в определени от тях срокове от длъжностни лица в проверяваните организации и лица документи, заверени копия на документи, сведения и справки и други документи, които имат значение за извършваните финансови инспекции; 5. да изискват в определени от тях срокове от длъжностни лица в проверяваните организации и лица декларации за всички банкови сметки в страната и в чужбина; 6. да изискват в определени от тях срокове от длъжностни лица в проверяваните организации и лица писмени обяснения по въпроси, свързани с извършваните финансови инспекции; 7. да изискват в определени от тях срокове и да се запознават с докладите на вътрешните одитори, Сметната палата и на други контролни органи, които се съхраняват в проверяваната организация или лице; 8. да изискват заверени копия на документи, сведения и справки от юридически лица и еднолични търговци извън проверяваната организация или лице, свързани с извършването на финансова инспекция; 9. да извършват насрещни проверки в юридически лица и еднолични търговци извън проверяваната организация или лице, когато това е необходимо при извършването на финансова инспекция; 10. да се запознават с материали, събрани в съдебни производства, както и със съдебни решения, които имат значение за инспекционната дейност; 11. да прекратяват достъпа на материалноотговорните лица до проверяваните каси, складове и други чрез тяхното запечатване в присъствието на длъжностно лице от проверявания обект; 12. (нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) да претърсват помещения, транспортни средства, както и други места, в които се съхраняват документи на проверяваната организация или на лице по чл. 4, и да изземват документи, записи на компютърни информационни данни и носители на компютърни информационни данни за осигуряване на доказателства – със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи след получено разрешение от съда.
  Чл. 14. (1) При изпълнение на служебните си задължения финансовите инспектори са длъжни: 1. да се легитимират със служебна карта и заповед за възлагане на финансова инспекция; 2. въз основа на проверените служебно от тях факти и обстоятелства да отразяват обективно и точно установените резултати от извършената инспекционна дейност, установените нарушения и вреди, причините за настъпването им и виновните лица; 3. да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения, освен в случаите, предвидени със закон. (2) Финансовите инспектори и вещите лица, назначени от директора на агенцията или от упълномощени от него лица, са длъжни да си направят отвод, когато през последните три години: 1. са работили в проверяваната организация или лице; 2. са участвали в ръководните или контролните органи на организациите и/или лицата по т. 1; 3. имат личен интерес от проверяваната дейност; 4. (доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) техен съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително са работили като отчетници или са били в ръководните или в контролните органи на проверяваната организация или лице. (3) При възникване и констатиране на обстоятелствата по ал. 2 финансовият инспектор или вещото лице уведомява писмено директора на агенцията или упълномощеното от него длъжностно лице. (4) Преценката за основателността на отвода в случаите по ал. 2, т. 3 се прави от директора на агенцията или от упълномощени от него длъжностни лица.
  Чл. 15. (1) Всяко лице от проверяваните организации или лица по чл. 4 е длъжно да: 1. оказва съдействие и да не възпрепятства финансовите инспектори при изпълнение на задълженията им; 2. осигурява свободен достъп на финансовите инспектори до служебните помещения и до цялата документация; 3. предоставя в определени от финансовите инспектори срокове документи, заверени копия от документи, сведения, справки, декларации за банковите сметки и писмени обяснения, както и докладите по чл. 13, т. 7; 4. представя в определени от финансовите инспектори срокове точни сведения, справки, декларации, документи и заверени копия от документи. (2) Лице по ал. 1 няма право да отказва достъп до информация, като се позовава пред финансовите инспектори на своя или чужда търговска или банкова тайна, както и на информация, класифицирана като държавна или служебна тайна, при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. (3) Лицата по чл. 13, т. 8 са длъжни да представят в определените срокове на органите на агенцията заверени копия на документи, сведения и справки, когато им бъдат поискани.

  Раздел III.
  Извършване на финансова инспекция

  Чл. 16. (1) Финансовите инспекции се извършват от финансовите инспектори на агенцията въз основа на заповед на директора на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица. (2) Заповедта по ал. 1 не подлежи на обжалване.
  Чл. 17. (1) За резултатите от финансовата инспекция съответният финансов инспектор изготвя доклад, който съдържа направените констатации, подкрепени с доказателства. (2) След връчването на доклада ръководителят на проверяваната организация или лице може да даде писмено становище в 14-дневен срок от връчването на доклада. (3) По реда и в срока по ал. 2 копие от съответните констатации от доклада и доказателствата към тях се предоставят за писмено становище на лицата, чиято дейност е била обект на финансовата инспекция. (4) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Финансовият инспектор, извършил финансовата инспекция, се произнася с мотивирано писмено заключение в 14-дневен срок от постъпването на писмените становища по ал. 2 и 3. Мотивираното писмено заключение се представя на ръководителя на проверяваната организация или лице, както и на лицата по ал. 3, в 14-дневен срок. (5) Докладът по ал. 1, мотивираното писмено заключение по ал. 4 и писмените становища по ал. 2 и 3 се представят в тридневен срок на органа, издал заповедта по чл. 16, ал. 1 за предприемане на последващи мерки.

  Раздел IV.
  Последващи мерки

  Чл. 18. (1) В зависимост от резултатите от извършената инспекционна дейност директорът на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица: 1. дават писмени указания на ръководителя на проверяваната организация или лице за преустановяване извършването на нарушения и/или за отстраняване на вредните последици от тях; 2. правят предложения пред компетентните органи за спиране на действия, които водят до извършване на нарушения или до причиняване на вреди на проверяваните организации и лица; 3. правят предложения пред компетентните органи за отмяна на незаконни актове на ръководители на проверяваните организации и лица; 4. предлагат на компетентните органи търсене на имуществена и/или дисциплинарна отговорност по съответния ред; 5. предлагат на министъра на финансите да преустанови трансфера на определените със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година субсидии или да блокира сметките на бюджетни организации до отстраняване на нарушенията. (2) Ръководителите на проверяваните организации или лица в случаите по ал. 1, т. 1 в срок до два месеца от даване на указанията са длъжни писмено да уведомят директора на агенцията за предприетите действия. (3) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Компетентните органи по ал. 1, т. 2, 3 и 4 в срок до два месеца са длъжни писмено да уведомят директора на агенцията за предприетите действия. Срокът започва да тече от датата на получаване на предложението.
  Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г.) При наличие на данни за извършено престъпление копие от доклада по чл. 17, ал. 1 заедно с доказателствата към него, становищата по чл. 17, ал. 2 и 3 и заключението по чл. 17, ал. 4 се изпращат на органите на прокуратурата в 7-дневен срок.
  Чл. 20. (1) За резултатите от извършената финансова инспекция на организациите по чл. 4, т. 1 при констатирани нарушения се изпраща информация на горестоящата организация. (2) При финансова инспекция на общини и разпоредители със средства от общинските бюджети при констатирани нарушения информация се изпраща и на съответния общински съвет. (3) За резултатите от финансова инспекция на лицата по чл. 4, т. 2 и 3 при констатирани нарушения информация се изпраща на органа, упражняващ правата на собственост на държавата или общините в проверяваното лице. (4) За резултатите от финансовата инспекция на търговски дружества по чл. 4, т. 4 при констатирани нарушения информация се изпраща на юридическото лице, което притежава блокираща квота в капитала. (5) Когато е извършена финансова инспекция на търговско дружество, намиращо се в производство по несъстоятелност или ликвидация, при констатирани нарушения информация се изпраща на органа, упражняващ правата на собственост на държавата или общината. (6) За лица, финансирани от републиканския бюджет, общинските бюджети, извънбюджетни сметки или фондове, по международни договори или програми на Европейския съюз, както и за лица, финансирани със средства от държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, при констатирани нарушения информация се изпраща и до финансиращия орган.

  Глава трета.
  ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

  Чл. 21. (1) За противоправно причинени вреди на организациите или лицата по чл. 4, т. 1 – 3, установени при финансова инспекция по този закон, които са пряка и непосредствена последица от поведението на виновните лица, те носят пълна имуществена отговорност, когато вредата е: 1. причинена умишлено, или 2. от липси, или 3. причинена не при или по повод изпълнение на служебните задължения. (2) Когато вредата е причинена от няколко лица, те отговарят солидарно. (3) (Доп. – ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Лицата, получили нещо без правно основание или по дарение в резултат от действието на причинителя на вредата, дължат връщането му, като отговарят солидарно с причинителя на вредата. Когато полученото е възнаграждение или обезщетение по трудово или по служебно правоотношение, получателите не дължат връщането му, ако са били добросъвестни. Добросъвестността се предполага до доказване на противното. (4) Лица, които са разпоредили или допуснали незаконни плащания, носят пълна имуществена отговорност солидарно с лицата по ал. 3.
  Чл. 22. (1) Когато са налице условията за търсене на пълна имуществена отговорност по този закон, финансовите инспектори съставят акт за начет. (2) Фактическите констатации в акта за начет трябва да бъдат подкрепени с доказателства. (3) По съставените актове за начет начетените лица правят писмени възражения в срок, определен от финансовия инспектор, който не може да бъде по-кратък от 14 дни след връчване на акта. (4) По основателността на възраженията финансовите инспектори се произнасят с мотивирано писмено заключение в 14-дневен срок след получаване на възраженията по ал. 3. (5) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Фактическите констатации в акта за начет се смятат за истински до доказване на противното. (6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Когато след допълнителна проверка се установи, че направените възражения са основателни и по същество променят констатациите в акта за начет, образуваното производство по акта за начет се прекратява по ред, определен в правилника за прилагане на закона. (7) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2007 г.) След приключване на процедурата по ал. 1 – 4 актът за начет и приложенията към него се изпращат в 14-дневен срок на прокуратурата за проверка налице ли са данни за извършено престъпление от общ характер.
  Чл. 23. Към имуществена отговорност по този закон могат да бъдат привличани лицата, които: 1. получават, събират, съхраняват, разходват или отчитат имущество; 2. упражняват контрол върху лицата по т. 1; 3. упражняват контрол върху бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност на проверяваната организация или лице; 4. управляват или се разпореждат с имущество; 5. са посочени в чл. 21, ал. 3.
  Чл. 24. Размерът на вредата по този закон се определя към деня на причиняването й, а когато този ден не може да се установи – към деня на откриването на вредата. Размерът на вредата се определя по по-високата от пазарната цена или отчетната стойност.
  Чл. 25. Вреда, причинена във валута, се възстановява в същата валута или в левове по най-високия курс на Българската народна банка към деня на причиняването, откриването или възстановяването.
  Чл. 26. Отговорните за причиняването на вредата лица дължат законна лихва от деня на причиняването й, а ако този ден не може да се установи – от деня на откриването й до деня на възстановяването на вредата.
  Чл. 27. (1) Имуществената отговорност, включително лихвите, се погасяват с изтичане на 5-годишна давност от деня на причиняването на вредата, а ако този ден не може да се установи – от деня на откриването й. (2) Давността по ал. 1, освен при условията на Закона за задълженията и договорите, се прекъсва и със съставянето на акт за начет. (3) Независимо от спирането и прекъсването на давността, имуществена отговорност по този закон не се търси, ако са изтекли 10 години от причиняване на вредата. (4) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Въз основа на акта за начет се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс. (5) Организациите и лицата по чл. 4, т. 1 – 3 не могат да правят отказ от иска по акта за начет, включително за лихвите.
  Чл. 28. Длъжностните лица не носят имуществена отговорност при изпълнение на незаконно или неправилно разпореждане на ръководителя, в случаите когато са възразили писмено срещу това разпореждане, освен ако изпълнението на разпореждането не съставлява престъпление.
  Чл. 29. Имуществената отговорност се изключва, когато причинените вреди са настъпили поради: естествени фири, непреодолима сила или случайно събитие, нормален производствено-стопански риск, неизбежна отбрана в рамките на необходимите предели или констатирани по надлежния ред вредоносни действия на трети лица.
  Чл. 30. Материалноотговорните лица се освобождават от имуществена отговорност, когато установените липси могат да бъдат компенсирани с констатирани при финансовата инспекция излишъци, ако са налице следните условия: 1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г.) излишъците и липсите да са установени при материална проверка на материалните активи, които подлежат на отчитане; 2. да съществува причинно-следствена зависимост между липсите и излишъците, тоест вредоносният факт едновременно да е причинил и полза, която трябва да се приспадне от вредата.
  Чл. 31. (1) Министърът на отбраната и министърът на вътрешните работи организират звена за материални проверки в подчинените им структури. (2) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Контролните органи по ал. 1 проверяват дейността на материалноотговорните лица в Министерството на отбраната и в Министерството на вътрешните работи по отношение на събирането, съхраняването, разходването и отчитането на поверените им активи чрез материални проверки. (3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 86 о т 2007 г.) Контролът по ал. 1 не изключва контрола, осъществяван от органите на агенцията. (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 86 о т 2007 г.) Разпоредбите на тази глава се прилагат и в случаите, когато служителите на звената по ал. 1 извършват материални проверки в структурите на съответното министерство.

  Глава трета.
  „а“ ОКАЗВАНЕ СЪДЕЙСТВИЕ НА КОНТРОЛЬОРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДОСТЪП ДО ПОМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНТРОЛА И ПРОВЕРКИТЕ НА МЯСТО ПО РЕГЛАМЕНТ № 2185/96 на СЪВЕТА (ЕВРАТОМ, ЕО) ОТ 11 НОЕМВРИ 1996 Г. ОТНОСНО КОНТРОЛА И ПРОВЕРКИТЕ НА МЯСТО, ИЗВЪРШВАНИ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ СРЕЩУ ИЗМАМИ И ДРУГИ НЕРЕДНОСТИ (НОВА – ДВ, БР. 98 ОТ 2008 Г.)

  Чл. 31а. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) По реда на тази глава се оказва съдействие на контрольорите на Комисията при осъществяване на контрол и проверки на място в случаите, когато е: 1. отказан достъп до помещения, транспортни средства, както и до други места, в които се съхраняват документи, записи на компютърни информационни данни, носители на компютърни информационни данни на проверяваната организация или на лице по чл. 4, т. 7, финансирани със средства по международни договори или програми на Европейския съюз; 2. отказано предоставянето на документи, записи на компютърни информационни данни, носители на компютърни информационни данни, необходими за проверката, при осигурен достъп по т. 1.
  Чл. 31б. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) (1) Оказването на съдействие се извършва със заповед на директора на агенцията въз основа на мотивирано писмено искане от директора на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в администрацията на Министерския съвет. (2) Искането по ал. 1 съдържа данни за проверяваната организация или лице по чл. 4, т. 7, финансирани със средства по международни договори или програми на Европейския съюз, предмета и целта на контрола или проверката на място и основанието за търсеното съдействие по чл. 31а. (3) Към искането по ал. 1 се прилагат копия от пълномощното на контрольора на Комисията и от документа, в който са посочени предметът и целта на контрола или проверката на място.
  Чл. 31в. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) (1) Заповедта по чл. 31б, ал. 1 съдържа: наименованието и седалището на проверяваните организация или лице; имената и длъжността на финансовия инспектор, който ще оказва съдействие; името и длъжността на контрольора на Комисията, на когото ще се оказва съдействие; основанието за оказване на съдействието и срока за изпълнение. (2) Заповедта по ал. 1 не подлежи на обжалване.
  Чл. 31г. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Финансовият инспектор установява наличието на основанията по чл. 31а чрез проверка на място в проверяваните организация или лице по чл. 4, т. 7, финансирани със средства по международни договори или програми на Европейския съюз.
  Чл. 31д. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) (1) Когато финансовият инспектор установи, че на контрольора на Комисията е отказан достъп до помещения, транспортни средства, както и до други места, в които се съхраняват документи, записи на компютърни информационни данни, носители на компютърни информационни данни на проверяваните организация или лице, той съставя констативен протокол. (2) При установен отказ по ал. 1 директорът на агенцията прави писмено искане за съдействие до органите на Министерството на вътрешните работи за осигуряване на достъп на контрольора на Комисията. (3) Органите на Министерството на вътрешните работи оказват съдействието по ал. 2 по предвидения в Закона за Министерството на вътрешните работи ред.
  Чл. 31е. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) (1) Когато финансовият инспектор установи, че проверяваните организация или лице, финансирани със средства по международни договори или програми на Европейския съюз, отказват да предоставят документи и/или компютърни информационни данни или техния носител на контрольора на Комисията, той съставя констативен протокол и може да прекрати достъпа до помещенията, транспортните средства, както и до други места, в които се съхраняват документи на организацията или лицето, чрез запечатване. За запечатването се съставя отделен протокол. (2) При установен отказ по ал. 1 директорът на агенцията или оправомощени от него длъжностни лица правят мотивирано искане до районния съд по седалището или адреса на проверяваните организация или лице, или по извършване на действието за претърсване на помещенията, транспортните средства, както и на други места, когато са налице достатъчно данни, че в тях се намират документи и/или компютърни информационни данни, или техният носител, които са от значение за проверката, и за изземването им за обезпечаване на доказателства. (3) Районният съдия се произнася по искането по ал. 2 незабавно в деня на постъпването му в закрито заседание с мотивирано определение, което не подлежи на обжалване. (4) След получаване на разрешение по ал. 3 директорът на агенцията или оправомощени от него длъжностни лица правят искане до органите на Министерството на вътрешните работи за съдействие при претърсването и/или изземването.
  Чл. 31ж. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) (1) Претърсването и изземването се извършват от финансовия инспектор със съдействието на представител на Министерството на вътрешните работи в присъствието на: 1. представител на проверяваните организация или лице, финансирани със средства по международни договори или програми на Европейския съюз; 2. контрольора на Комисията, и 3. двама свидетели. (2) Действията по претърсването и/или изземването се удостоверяват с протокол, който съдържа опис на иззетите документи. Протоколът се подписва от всички лица по ал. 1. Отказът на лицето по ал. 1, т. 1 да подпише протокола се удостоверява с подписа на един свидетел. (3) Протоколът по ал. 2, преведен на английски език, се съставя в 4 еднообразни екземпляра – по един за контрольора на Комисията, за финансовия инспектор, за представителя на Министерството на вътрешните работи и за лицето по ал. 1, т. 1. (4) За неуредените въпроси се прилагат съответно правилата на Наказателно-процесуалния кодекс.
  Чл. 31з. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Копия от иззетите документи и/или иззетите записи на компютърни информационни данни се предоставят от финансовия инспектор на контрольора на Комисията с протокол за приемане и предаване, а оригиналите и иззетите записи на компютърни информационни данни се съхраняват в агенцията до приключване на контрола и проверката на място.
  Чл. 31и. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Документацията и компютърните информационни данни по чл. 31з се ползват от контрольора на Комисията само за целите на контрола и проверката на място.
  Чл. 31к. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) В тридневен срок от приключване на дейността по възложеното съдействие финансовият инспектор докладва писмено на директора на агенцията.
  Чл. 31л. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Разпоредбите на чл. 31д – 31з се прилагат съответно от органите на агенцията при извършване на инспекционната дейност по този закон.

  Глава четвърта.
  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Чл. 32. (1) (Доп. – ДВ, бр. 86 от 2007 г.) При упражняването на инспекционна дейност по този закон виновните длъжностни лица, както и лицата, които работят по граждански договори за управление и контрол, ако деянието не съставлява престъпление, се наказват: 1. за нарушение на нормативен акт, уреждащ бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, ако не е предвидено наказание в съответния нормативен акт – с глоба от 200 до 1000 лв.; 2. за неосигуряване на достъп на финансовите инспектори до служебните помещения и до документацията – с глоба от 200 до 1000 лв.; 3. за непредставяне в определените срокове на органите на агенцията на документи, заверени копия от документи, сведения, справки, декларации за банковите сметки и писмени обяснения – с глоба от 200 до 300 лв.; 4. за представяне на неточни сведения, справки, декларации, документи и заверени копия от документи – с глоба от 200 до 400 лв.; 5. за други действия или бездействия, извън случаите по т. 2 – 4, които възпрепятстват финансовите инспектори при изп

  Join the conversation

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *