Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Закон за кредитните институции

Закон за кредитните институции

  изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г.

  Глава първа.
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за лицензирането, осъществяването на дейността, надзора и прекратяването на кредитните институции с цел да се осигури стабилна, надеждна и сигурна банкова система и защита интересите на вложителите. (2) (Отм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г.) (3) Разпоредбите на този закон се прилагат съответно и за банките, създадени с отделен закон, доколкото в него не е предвидено друго.
  Чл. 2. (1) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г.) Банка (кредитна институция) е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. (2) Банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз: 1. (изм. – ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 2. (доп. – ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) 6. финансов лизинг; 7. гаранционни сделки; 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) (доп. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 9; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) (доп. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 9; 9. (изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 10. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) парично брокерство; 11. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 12. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 13. (нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г.) издаване на електронни пари; 14. (предишна т. 13 – ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г.) придобиване и управление на дялови участия; 15. (предишна т. 14 – ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г.) отдаване под наем на сейфове; 16. (предишна т. 15 – ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г.) събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 17. (предишна т. 16 – ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г.) други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ). (3) (Доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Придобиването, регистрирането, сетълментът, изплащането и търговията с държавни ценни книжа се извършват при условията и по реда на Закона за държавния дълг. Търговията с държавни ценни книжа, осъществявана на регулирани пазари на финансови инструменти и на многостранни системи за търговия, се извършва по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти. (4) Банката не може да извършва по занятие други дейности извън посочените в ал. 1 и 2, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността й или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити. Банката може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги. (5) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Публично привличане на влогове или други възстановими средства, както и услугите по ал. 2, т. 3 и 4 може да извършва само: 1. лице, което е получило лиценз за банка от БНБ; 2. банка със седалище в трета държава, която е получила лиценз от БНБ да осъществява дейност в Република България чрез клон; 3. банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава членка, която предоставя директно или чрез клон услуги на територията на Република България. (6) (Отм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г.)
  Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) (1) Финансова институция е лице, различно от кредитна институция, чиято основна дейност е извършване на една или повече от дейностите: 1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г.) по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2, 6 – 13; 2. придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; 3. отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. (2) Финансовите институции, които не подлежат на лицензиране или регистриране по друг закон, трябва да бъдат вписани в регистър на БНБ, за да могат да извършват дейност. Регистърът е публичен и за вписването в него се издава удостоверение.
  Чл. 3а. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) (1) За да бъде вписана в регистъра по чл. 3, ал. 2, финансова институция с търговска регистрация на територията на Република България трябва да отговаря на следните изисквания: 1. да е учредена като акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност или командитно дружество с акции и да има внесен с парични вноски капитал в размер, определен с наредба на БНБ; 2. мястото на извършване на основната стопанска дейност да е на територията на Република България; 3. управляващите и представляващите дружеството лица, както и лицата, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие в капитала на дружеството, да притежават необходимата квалификация, професионален опит и репутация. (2) Чуждестранна финансова институция, която ще осъществява дейност на територията на Република България чрез клон или директно, се вписва в регистъра въз основа на уведомлението и приложеното удостоверение по чл. 24, ал. 2. (3) Редът за вписване и заличаване от регистъра по чл. 3, ал. 2, както и необходимите документи за вписването се определят с наредбата по ал. 1, т. 1. (4) Българската народна банка отказва вписване в регистъра на местна или чуждестранна финансова институция, ако не отговаря на изискванията за вписване или ако не са представени необходимите данни и документи или представените съдържат непълна, противоречива или невярна информация. (5) Българската народна банка заличава от регистъра местна или чуждестранна финансова институция по нейно искане или ако установи, че: 1. е престанала да отговаря на изискванията на този член; 2. вписването е било извършено въз основа на невярна информация или неверни документи; 3. не изпълнява задълженията си по този закон или актовете за прилагането му, или други нормативно установени изисквания за осъществяване на дейността. (6) Изискванията към дейността на финансовата институция се определят с наредбата по ал. 1, т. 1.
  Чл. 4. Разпоредбите на този закон не се прилагат за: 1. Българската народна банка, чиято дейност се урежда със закон; 2. лицензираните пощенски оператори на универсална пощенска услуга – относно извършваните от тях парични операции, характерни за тяхната дейност и уредени в отделен закон; 3. взаимоспомагателните каси, които предоставят заеми само на свои членове за сметка на направени от тях и на техен риск вноски; 4. (нова – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) лицата, които предоставят по занятие парични заеми срещу залог на вещи (заложни къщи) при условия и по ред, установени от Министерския съвет.
  Чл. 5. Забраната за публично привличане на влогове и други възстановими средства не се прилага за: 1. българската държава и общините или международните публични организации, чиито членове са една или повече държави членки – при приемането на възстановими парични средства в случаите, определени със закон; 2. дейността на лица, когато тази дейност е изрично уредена със закон и е обект на надзор, предназначен да защити вложителите и инвеститорите.
  Чл. 6. (1) Лице, което не притежава лиценз за извършване на банкова дейност, не може да използва в своето наименование, в рекламната си или в друга дейност думата „банка“ или някои от производните й на чужд език или друга дума, означаваща извършване на банкова дейност. (2) Забраната по ал. 1 не се прилага за институция, чието име е установено или признато със закон или с международно споразумение, по което Република България е страна, както и когато от смисъла, в който е употребена думата „банка“, е ясно, че институцията няма за предмет на дейност извършването на банкови сделки. (3) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Наименованието на банка не може да наподобява наименованието на друга банка, осъществяваща дейност в Република България. Забраната се прилага и когато се наподобява наименованието на реномирана банка на международния финансов пазар, освен с нейно съгласие. (4) Банка, лицензирана в държава членка, която възнамерява да извършва дейност на територията на Република България, използва същото наименование, което използва в държавата членка по седалище. Ако наименованието на тази банка наподобява наименованието на друга банка, осъществяваща дейност в Република България, за разграничаването им БНБ може да изиска това наименование да бъде придружено от отличителни добавки.

  Глава втора.
  УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БАНКА

  Чл. 7. (1) Банката се учредява като акционерно дружество и доколкото в този закон не е предвидено друго, за нея се прилага Търговският закон. (2) Минимално необходимият внесен капитал при учредяването на банка е не по-малък от 10 млн. лв. (3) Вноските срещу записаните акции до минимално необходимия капитал по ал. 2 могат да са само парични. (4) Банката може да открива повече от един клон в отделно населено място, включително в населеното място, където е седалището й. (5) Вписаните в търговския регистър седалище и адрес на управление на банката трябва да съвпадат с мястото, където се извършва реално управлението й, и да се намират в държавата, където банката действително упражнява дейността си.
  Чл. 8. Банката издава само безналични акции. Всяка акция дава право на един глас.
  Чл. 9. Уставът на банката трябва да съдържа освен данните, предвидени в Търговския закон, и данни за сделките, които тя ще извършва, пълномощията за подписване и представляване на банката, както и данни за начина, по който ще се извършва вътрешният контрол на банката.
  Чл. 10. (1) Банката се управлява и представлява съвместно най-малко от две лица, от които поне едно владее български език. Те не могат да възлагат цялостното управление и представителство на банката на един от тях, но могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия. (2) Лицата по ал. 1 трябва да управляват банката, като присъстват лично на адреса й на управление. (3) Юридическо лице не може да бъде член на управителен съвет или на съвет на директорите на банката.
  Чл. 11. (1) Член на управителен съвет, на съвет на директорите, както и прокурист, с изключение на този, чието упълномощаване е само за дейността на клон на банка, лицензирана в Република България, може да бъде лице, което: 1. има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от „магистър“; 2. притежава достатъчни за съответното образование квалификация и професионален опит в банковата дейност, а всяко от лицата по чл. 10, ал. 1, изречение първо – и да е работило най-малко 5 години на длъжност с ръководни функции в банка или в сравнимо с банка дружество или институция, съобразно критерии, определени от БНБ; 3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано; 4. не е било през последните две години преди датата на решението за обявяване в несъстоятелност член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако има неудовлетворени кредитори, независимо дали е възстановено в права; 5. не е било член на управителен или контролен орган на банка през последните две години преди датата на решението за обявяването й в несъстоятелност; 6. не е лишено или лишавано от право да заема материалноотговорна длъжност; 7. не е съпруг или роднина до трета степен включително по права или по съребрена линия с член на управителен или контролен орган на банката и не се намира във фактическо съжителство с такъв член; 8. не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник; 9. (нова – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) въз основа на събраните за него данни не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност и възможност за възникване конфликт на интереси. (2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Член на надзорния съвет на банка или представител на юридическо лице в надзорния съвет може да е лице, което отговаря на изискванията на ал. 1, т. 3 – 8 и притежава надеждност и пригодност, необходими за заемане на длъжността. (3) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Лицата по ал. 1 и 2 могат да бъдат избирани или упълномощавани след предварително одобрение от БНБ. Необходимите информация и документи, както и редът за издаване или отказ на одобрение се определят с наредба на БНБ. (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 – 8 се установяват с декларация. (5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Алинеи 1 и 3 се прилагат и за управителите на клонове на банки със седалище в трета държава. (6) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Лице, което не отговаря или престане да отговаря на изискванията на ал. 1, 2 или 5, а за управляващите банката – и на чл. 10, ал. 1, се отстранява от длъжност от БНБ, ако не бъде освободено от съответния орган в посочения от нея срок.
  Чл. 12. (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.)

  Глава трета.
  ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РАЗРЕШЕНИЯ

  Раздел I.
  Лиценз за банкова дейност

  Чл. 13. (1) За извършването на банкова дейност се изисква лиценз, издаден от БНБ. (2) Заявлението за издаване на лиценз се подава в писмена форма и към него се прилагат: 1. уставът и другите учредителни актове на заявителя; 2. документи, съдържащи данни за записаните акции и направените вноски; 3. план за деловата дейност на банката, съдържащ изчерпателно описание на дейностите, които ще бъдат извършвани, клиентската и продуктовата структура, целите, политиката и стратегията на банката, финансова прогноза за развитие за тригодишен период; 4. описание на управленската и организационната структура, включващо дейността на отделните организационни единици, разпределението на отговорностите между изпълнителните директори и другите администратори, организацията и управлението на информационната система на банката, включително на механизма за защита на информацията; 5. описание на системите за вътрешен контрол и на системите за управление на рисковете, както и програма за мерките срещу изпирането на пари; 6. имената и адресите на членовете на надзорния и управителния съвет (съвета на директорите) на банката и подробни писмени данни за тяхната квалификация и професионален опит; 7. писмени данни за името/наименованието и адреса/седалището на лицата, записали пряко или косвено три и над три на сто от акциите с право на глас, както и за тяхната професионална (делова) дейност през последните 5 години; физическите лица и законните представители на юридическите лица представят писмени декларации: а) че вноските срещу записани акции са направени със собствени средства; б) относно произхода на средствата, от които са направени вноските; в) за платените от тях данъци през последните 5 години; 8. документ за регистрация и писмени данни относно лицата, притежаващи акции или дялове в капитала или имуществото им или упражняващи контрол върху тях – за юридическите лица по т. 7; 9. други сведения и документи, определени с наредба или поискани от БНБ, с цел да бъдат установени обстоятелствата, необходими за извършване на преценка налице ли са условията за издаване на лиценз или за отказ. (3) Приема се, че вноските са направени със собствени средства, когато към датата на извършване на вноската: 1. за физическите лица – разликата между техните разполагаеми парични средства по банкови сметки и размера на задълженията им е по-голяма от размера на вноската; 2. за юридическите лица – размерът на вноската е по-малък както от нетната стойност на капитала, определена като разлика между активите и задълженията по счетоводен баланс, така и от техните разполагаеми парични средства по банкови сметки. (4) Българската народна банка провежда предварителни консултации с компетентния орган за банков надзор, преди да издаде лиценз за банкова дейност на: 1. банка, която ще бъде дъщерно дружество на банка, получила лиценз в друга държава членка; 2. банка, която ще бъде дъщерно дружество на предприятие майка на друга банка, получила лиценз в друга държава членка; 3. банка, която ще бъде контролирана от лица, упражняващи контрол върху друга банка, получила лиценз в друга държава членка. (5) Българската народна банка провежда предварителни консултации с компетентния орган за надзор върху застраховател или инвестиционен посредник в друга държава членка, преди да издаде лиценз за банкова дейност на: 1. банка, която ще бъде дъщерно дружество на застраховател или инвестиционен посредник, получил лиценз в друга държава членка; 2. банка, която ще бъде дъщерно дружество на предприятие майка, което има за дъщерно дружество застраховател или инвестиционен посредник, получил лиценз в друга държава членка; 3. банка, която ще бъде контролирана от лица, упражняващи контрол върху застраховател или инвестиционен посредник, получил лиценз в друга държава членка. (6) Консултациите с компетентните надзорни органи включват въпроси относно акционерите, репутацията и опита на лицата, участващи в управлението на дружества по ал. 4 или 5, оценката за спазването на надзорните изисквания, както и всяка друга информация, която има значение за издаването на лиценза.
  Чл. 14. (1) Преди да се произнесе по заявлението за издаване на лиценз, БНБ извършва проучвания за установяване на валидността на представените документи, надеждността и финансовото състояние на заявителя. (2) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Преди да се произнесе по искането за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, БНБ взема предвид писменото становище на Комисията за финансов надзор, което се представя в едномесечен срок от писменото искане на БНБ, с приложени към него документи. (3) Лиценз за извършване на банкова дейност се издава, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. уставът и другите учредителни актове на заявителя съответстват на закона; 2. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) уставът на заявителя не съдържа разпоредби, които възпрепятстват прилагането на принципите и най-добрите практики за корпоративно управление; 3. капиталът на банката и внесената част от него са не по-малко от изисквания минимален размер; 4. по преценка на БНБ дейността, която заявителят възнамерява да извършва, осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност; 5. членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет отговарят на изискванията по този закон и спрямо тях не е налице законова забрана за заемане на длъжността; 6. по преценка на БНБ акционерите, контролиращи повече от три на сто от гласовете, с дейността си или с влиянието си върху вземането на решенията не биха могли да навредят на надеждността или сигурността на банката или на нейните операции; 7. по преценка на БНБ не съществува опасност банката да бъде засегната от рисковете, произтичащи от небанковата дейност на своите учредители; 8. при наличие на финансов холдинг или холдинг със смесена дейност – по преценка на БНБ предприятието майка няма да постави препятствия при осъществяването на надзора на консолидирана основа; 9. лицата, записали три и над три на сто от капитала, са направили вноски със собствени средства; 10. не е установено, че наличието на тесни връзки между банката и други лица може да възпрепятства ефективното упражняване на банковия надзор; 11. по преценка на БНБ изискванията или трудностите при прилагането на отделни нормативни или административни актове на трета държава, регулиращи едно или повече юридически или физически лица, с които банката има тесни връзки, няма да възпрепятстват ефективното упражняване на банковия надзор; 12. по преценка на БНБ размерът на притежаваното имущество на лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие в банката и не създават съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на банката; 13. произходът на средствата, с които лицата, записали три и над три на сто от капитала, са направили вноски, е ясен и законен; 14. по преценка на БНБ планът за деловата дейност, управленската и организационната структура на банката, системите за вътрешен контрол, системите за управление на рисковете, както и програмата за мерките срещу изпирането на пари осигуряват адекватно управление на рисковете и необходимата надеждност и финансова стабилност на банката; 15. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) спазено е изискването на чл. 6, ал. 3. (4) В срок до три месеца от получаване на заявлението и всички необходими документи БНБ взема решение за издаване на лиценз за извършване на банкова дейност, ако се изпълнят условията по чл. 15, ал. 1, или отказва издаването на лиценз.
  Чл. 15. (1) Лиценз за извършване на банкова дейност се издава, ако в срок до три месеца от получаване на уведомлението по чл. 14, ал. 4, предложение първо заявителят удостовери, че са изпълнени следните допълнителни условия: 1. записалите акции лица са направили вноски на обща стойност, не по-малка от минимално необходимия капитал за извършване на банкова дейност; 2. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорният съвет отговарят на съответните изисквания по чл. 11, а останалите администратори притежават необходимата квалификация и професионален опит; 3. осигурени са подходящи сгради и необходимото техническо оборудване за извършване на банкова дейност; 4. разработени са правила за вътрешен контрол, включително ясни административни и счетоводни процедури; 5. създадена е служба за вътрешен контрол и назначените служители имат необходимите за дейността квалификация и професионален опит; 6. разработени са надеждни вътрешни правила за управление, които включват ясна организационна структура с точно определени, прозрачни и адекватни нива на отговорности и ефективни процедури за определяне, управление, наблюдение и докладване на рисковете, на които може да бъде изложена банката. (2) Правилата по ал. 1, т. 4 и 6 трябва да са всеобхватни и съответстващи на характера, мащаба и сложността на дейността на банката и да отговарят на рисковете, на които може да бъде изложена банката, съгласно чл. 39, ал. 2. (3) Българската народна банка може да не включи в лиценза за банкова дейност определени сделки или дейности, за извършването на които прецени, че заявителят не е квалифициран или не са налице други изисквания, установени в закон. (4) Ако в срока по ал. 1 заявителят не представи изискваните документи, БНБ отказва издаването на лиценз. (5) Издадените лицензи се вписват в регистър, воден от БНБ. (6) Когато издаденият лиценз дава право за извършване на дейност по чл. 2, ал. 2, т. 9, БНБ изпраща препис от лиценза на Комисията за финансов надзор. (7) Българската народна банка уведомява Европейската комисия относно: 1. изискванията за лицензиране на кредитни институции; 2. всеки издаден лиценз на кредитна институция.
  Чл. 16. (1) Освен в случаите по чл. 15, ал. 4 БНБ отказва издаването на лиценз, когато установи, че: 1. не е налице което и да е от условията по чл. 14, ал. 3; 2. заявителят не е представил в определените срокове всички необходими сведения и документи по чл. 13, ал. 2 или че представените документи съдържат непълна, противоречива или недостоверна информация. (2) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Ако Комисията за финансов надзор е дала отрицателно становище по чл. 14, ал. 2, БНБ отказва издаването на лиценз за извършването на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти. (3) Отказът за издаване на лиценз се мотивира. (4) Независимо от сроковете по чл. 14 и 15 БНБ издава или отказва издаването на лиценз в срок 12 месеца от получаване на заявлението.
  Чл. 17. (1) За получаване на лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България чрез клон банка със седалище в трета държава подава заявление, към което прилага: 1. заверен препис от акта за регистрация на банката и документ от органа по регистрация с актуални данни за седалището и адреса на управление, предмета на дейност, размера на капитала, системата на управление и лицата, които представляват банката; 2. заверен препис от разрешението за извършване на банкова дейност на компетентния по седалището на банката орган за банков надзор; 3. заверен препис от устава си; 4. план за дейността на клона, включващ описание на дейностите по чл. 2, ал. 1 и 2, които възнамерява да извършва; 5. организационната структура на клона; 6. финансовите годишни отчети за последните три години; 7. писмено съгласие за откриване на клон от органа за банков надзор в държавата по седалището й; 8. писмено изявление от органа за банков надзор по седалището на банката, съдържащо информация относно финансовото състояние на банката и поемане на ангажимент за сътрудничество с БНБ; 9. данни за лицата, на които е възложено управлението на клона, включително за тяхната квалификация и професионален опит в банковото дело; 10. други сведения и документи, определени с наредба или поискани от БНБ, с цел да бъдат установени всички обстоятелства, необходими за извършване на преценка дали са налице условията за издаване на лиценз или отказ. (2) С лиценза по ал. 1 не може да се предоставя право на клона да извършва дейности, които банката няма право да осъществява в държавата по седалището си. (3) Лиценз се издава, ако: 1. компетентният орган за банков надзор по седалището на банката в третата държава упражнява върху нея и нейните клонове в чужбина ефективен надзор; 2. е сключено споразумение за надзорно сътрудничество между БНБ и компетентния надзорен орган; 3. банката е реномирана на международния финансов пазар и финансовото й състояние е надеждно и стабилно; 4. организационната структура на банката е подходяща за дейностите, които възнамерява да извършва; 5. управителите на клона отговарят на изискванията по този закон и притежават необходимата репутация; 6. законодателството на третата държава не създава препятствия за упражняването на ефективен надзор на консолидирана основа или за предоставянето на необходимата информация. (4) Българската народна банка уведомява Европейската комисия и Европейския банков комитет за всеки издаден от нея лиценз за извършване на банкова дейност чрез клон на банка със седалище в трета държава. (5) Българската народна банка отказва издаването на лиценз на банка със седалище в трета държава за извършване на банкова дейност на територията на Република България чрез клон, когато прецени, че: 1. не е налице което и да е от условията по ал. 3; 2. компетентният орган за банков надзор по седалището на банката заявител не е дал съгласие на банката за откриване на клон в Република България или е изпратил становище за незадоволително финансово състояние или за нарушения на изискванията за разумно банкиране; 3. компетентният орган за банков надзор по седалището на банката заявител не прилага принципа на реципрочност при осигуряването на достъп на банки с регистрация на територията на Република България до съответния банков пазар на територията на третата държава.
  Чл. 18. Търговското представителство на банка в Република България е длъжно да представи в БНБ препис от акта за регистрацията си в Българската търговско-промишлена палата в 14-дневен срок от издаването му. То не може да извършва търговска дейност.
  Чл. 19. В случай на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз за извършване на банкова дейност не по-рано от 12 месеца от влизането в сила на отказа.

  Раздел II.
  Взаимно признаване

  Чл. 20. (1) Банка, лицензирана в държава членка, може да извършва на територията на Република България чрез клон дейностите по чл. 2, ал. 1 и 2, ако те са включени в лиценза й и след като БНБ бъде уведомена за това от компетентния орган, издал лиценза. (2) За извършване на банкова дейност на територията на Република България чрез клон банката, лицензирана в държава членка, създава един клон независимо от броя на местата на дейност.
  Чл. 21. (1) Българската народна банка предприема необходимите действия за извършване на надзор върху клона по чл. 20 в срок до два месеца от получаване на уведомление от компетентните органи на изпращащата държава относно намерението на съответната банка да извършва дейност на територията на Република България. В срока по изречение първо БНБ може да посочи условията, при които банката трябва да извършва дейността си на територията на Република България в съответствие с разпоредбите, свързани със защита на обществения интерес. (2) Банката, лицензирана в държава членка, може да започне извършване на дейност на територията на Република България след получаване на съобщение за това от БНБ или след изтичане на срока по ал. 1.
  Чл. 22. Банка, лицензирана в държава членка, може да извършва на територията на Република България директно дейностите по чл. 2, ал. 1 и 2, ако те са включени в лиценза й и след като БНБ бъде уведомена за това от компетентния орган, издал лиценза. Тази банка трябва да посочи имената и адресите на лицата, които ще я представляват пред БНБ.
  Чл. 23. (1) Банка, лицензирана в Република България, може да извършва дейности на територията на друга държава членка чрез клон, ако те са включени в лиценза й за банкова дейност. (2) Банката по ал. 1 уведомява писмено БНБ за намерението си да открие клон на територията на друга държава членка. Уведомлението трябва да съдържа информация за: 1. държавата членка, на чиято територия възнамерява да открие клона; 2. седалището и адреса, на който възнамерява да регистрира клона, и адреса за кореспонденция; 3. лицата, на които е възложено управлението и представителството на клона, заедно с описание на отговорностите им; 4. план за дейността на клона, включващ описание на дейностите по чл. 2, ал. 1 и 2, които възнамерява да извършва; 5. организационната структура на клона; 6. други документи, определени с наредба на БНБ. (3) Ако прецени, че планираната дейност на територията на друга държава членка е съобразена с организационната структура и финансовото състояние на банката, БНБ в срок до три месеца от получаване на уведомлението и всички документи по ал. 2 изпраща на компетентните органи на приемащата държава получената информация, както и информация за размера на собствения капитал на банката и за коефициента на капиталовата й адекватност. В същия срок БНБ уведомява и банката заявител. (4) Българската народна банка мотивирано отказва да изпрати информацията по ал. 3, когато: 1. банката възнамерява да извършва на територията на друга държава членка дейност, която е извън обхвата на лиценза й; 2. прецени, че планираната дейност на територията на друга държава членка не е съобразена с организационната структура и финансовото състояние на банката; 3. прецени, че организационната структура на клона не осигурява неговото надеждно и стабилно управление. (5) Отказът на БНБ по ал. 4 се издава в писмена форма в срок до три месеца от получаване на уведомлението и всички документи по ал. 2 и в рамките на същия срок се съобщава на банката заявител. (6) Отказът на БНБ по ал. 4, както и непроизнасянето й в срок подлежат на обжалване по реда на чл. 151. (7) Българската народна банка уведомява Европейската комисия за всеки отказ по ал. 4. (8) Банката по ал. 1 уведомява БНБ и компетентните органи на приемащата държава относно всички промени в заявените обстоятелства по ал. 2, т. 2 – 6 не по-късно от 30 дни, преди промяната да породи действие. (9) Банка, лицензирана в Република България, която възнамерява да упражни за първи път правото си да извършва директно дейност на територията на друга държава членка, трябва да уведоми БНБ за намеренията си, като посочи услугите, които възнамерява да извършва на територията на приемащата държава. В срок до един месец от получаване на уведомлението БНБ информира компетентните органи на приемащата държава. (10) Банката по ал. 9 може да извършва директно дейности на територията на друга държава членка, ако те са включени в лиценза й за банкова дейност.
  Чл. 24. (1) Финансова институция със седалище в държава членка може да осъществява на територията на Република България чрез клон или директно една или повече от дейностите по чл. 3, ал. 1 само ако е дъщерно дружество на банка или съвместно притежание на две и повече банки, лицензирани в държава членка, ако учредителният акт или устав на финансовата институция изрично предвижда извършването на дейностите по чл. 3, ал. 1, и при едновременното наличие на следните условия: 1. банката майка или банките, които притежават съвместно финансовата институция, са получили лиценз за извършване на банкова дейност на територията на държавата членка, под чиято юрисдикция попада и финансовата институция; 2. финансовата институция реално осъществява една или повече от дейностите по чл. 3, ал. 1 на територията на изпращащата държава членка, под чиято юрисдикция попада финансовата институция; 3. банката майка или банките, които притежават съвместно финансовата институция, притежават най-малко 90 на сто от гласовете в общото събрание на финансовата институция; 4. банката майка или банките, които притежават съвместно финансовата институция, удовлетворяват изискванията на компетентните надзорни органи за разумно управление на финансовата институция и са декларирали пред БНБ след одобрението на съответните компетентни надзорни органи, че поотделно и солидарно гарантират задълженията, поети от финансовата институция; 5. финансовата институция и дейностите, които ще извършва в Република България, са ефективно обхванати от консолидирания банков надзор над банката майка или над всяка от банките, които притежават съвместно финансовата институция, осъществяван в съответствие с изискванията на този закон, включително с изискванията за минималния собствен капитал, контрола на големите експозиции и ограниченията относно дяловите участия. (2) Компетентните органи на изпращащата държава удостоверяват наличието на всички условия по ал. 1 с удостоверение, което е част от уведомлението до БНБ. (3) Ако БНБ получи информация от компетентните органи на изпращащата държава, че съответната финансова институция е престанала да отговаря на някое от условията по ал. 1, т. 1 – 5, тази финансова институция губи правата по ал. 1 и дейността й се регулира изцяло съгласно изискванията на българското законодателство.
  Чл. 25. (1) Финансова институция със седалище в Републи

  Join the conversation

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *