Продължете към съдържанието

ЗАД Алианц България Живот

  Животът, толкова ценен и крехък, трябва да бъде запазен и изживян. Като един от световните лидери в застраховането, Allianz Group винаги е бил партньор за сигурно бъдеще. Нашата дейност на всякъде по света ни е научила да превръщаме рисковете, породени от социалните промени, в лични възможности. Ние не само Ви застраховаме, ние Ви предлагаме дългосрочно… Прочетете повече »ЗАД Алианц България Живот

  УниКредит Булбанк

   УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 11 млрд. лева към края на юни 2011 г. Банката обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др. 1964 г. – Булбанк е учредена като Българска външнотърговска банка (БВБ), със 100% държавно участие и седалище в… Прочетете повече »УниКредит Булбанк

   KBC Securities България

    KBC Securities България предоставя изключителни услуги в областта на корпоративните финанси. KBC Securities N.V., Белгия стартира своя бизнес в България през 2008 г., като откри свой клон „Кей Би Си Секюритис Н.В.-клон България”. Клонът е създаден с Решение и Ратификация на изпълнителния комитет на KBC Securities N.V., Белгия и е вписано в Търговския регистър на… Прочетете повече »KBC Securities България

    Банков надзор

     По какъв начин БНБ осъществява надзор върху банковата система в България? БНБ упражнява надзор върху дейността на банките и на клоновете на чуждестранните банки у нас. Тя има право да изисква от тях да й предоставят всички необходими счетоводни и други документи, както и информация за дейността им, и да извършва проверки на място. При… Прочетете повече »Банков надзор

     Валутни курсове

      Как се определят обменните курсове на чуждестранните валути? Обменните валутни курсове на чуждестранните валути се изчисляват на основата на фиксирания курс на лева спрямо еврото, като за източник се използват публикуваните от Европейската централна банка курсове на еврото към същите валути за съответния ден. Курсовете се закръгляват до шест значещи цифри, като броят на чуждестранните… Прочетете повече »Валутни курсове

      Централен кредитен регистър

       Какъв е редът за получаване на справка от Централния кредитен регистър за кредитната задлъжнялост на физическо или юридическо лице? По реда на чл. 21 от Наредба № 22 от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър всяко физическо или юридическо лице има право чрез писмено заявление да поиска от Българската народна банка информация относно… Прочетете повече »Централен кредитен регистър

       Депозитни продукти

        1. Какво представлява разплащателната сметка? Разплащателната сметка е сметката, която банката води за съхранение на пари на свой клиент, като той може да тегли и внася, да нарежда суми и получава средства по всяко време, без ограничение, поради което лихвата по разплащателната сметка е по-ниска в сравнение с тази, която банката би предложила на клиента… Прочетете повече »Депозитни продукти

        Кредитни продукти

         1. Какво представляват потребителските кредити? Потребителските кредити представляват кредити, предоставени на клиенти-физически лица, за финансиране на текущи нужди, в т. ч. покупката на стоки и/или услуги. Потребителските кредити обикновено се отпускат за по-малки по размер суми, като обезпечението по тях може да е поръчителство, работна заплата, залог на движимо имущество и други, или комбинация от… Прочетете повече »Кредитни продукти

         Банкови платежни карти и електронно банкиране

          1. Какво представлява банковата платежна карта /банкова карта/? Банковата платежна карта е вид електронен платежен инструмент и представлява пластмасова карта, върху която е записана информация по електронен начин. Банковата карта се издава към банкова разплащателна сметка и се използва за отдалечен достъп до средствата по тази сметка и/или до предварително определен кредитен лимит, договорен между… Прочетете повече »Банкови платежни карти и електронно банкиране

          Разплащания

           1. Какво представлява кредитния превод? Кредитният превод се извършва по нареждане на наредителя, въз основа на което банката задължава неговата сметка и прехвърля наредена сума по сметката на получателя. 2. Какво представлява директния дебит? Превод чрез директен дебит се извършва при условие, че платецът предварително е дал съгласието си преводът да се извърши от неговата… Прочетете повече »Разплащания