Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Разплащания

Разплащания

  1. Какво представлява кредитния превод?

  Кредитният превод се извършва по нареждане на наредителя, въз основа на което банката задължава неговата сметка и прехвърля наредена сума по сметката на получателя.

  2. Какво представлява директния дебит?

  Превод чрез директен дебит се извършва при условие, че платецът предварително е дал съгласието си преводът да се извърши от неговата сметка по нареждане на получателя. Платецът предоставя своето съгласие пред банката, в която се води неговата сметка, а копие от съгласието предава на получателя по превода. В случай, че платецът е посочил условия в съгласието за директен дебит, банката на платеца е отговорна за спазването на поставените условия при обработката на полученото искане за дебитиране /задължаване/ сметката на платеца.

  3. Какво означава вальор?

  За клиента, който нарежда превода, вальорът е датата, на която неговата банка задължава сметката му със сумата на превода или приема на каса необходимите за превода средства, включително и дължимите такси и комисиони.

  За клиента, получател на превода, вальорът е датата, на която банката на получателя е предоставила средствата от превода на негово разположение.

  4. Какво означава сетълмент?

  Сетълмент означава окончателно прехвърляне на средства по разплащателните сметки на участниците в платежния процес.

  5. Кои преводи се извършват през RINGS?

  RINGS е платежна система за брутен сетълмент в реално време, организирана и поддържана от БНБ. През RINGS се обработват само плащания в национална валута. През RINGS се извършват всички плащания на стойност на или над 100 000 лв., плащания на клиенти на банките без ограничение в размера, ако са инициирани към системата по желание на банковия клиент, както и плащания въз основа на заявки за сетълмент и по сделки с ценни книжа.

  6. Кои преводи се обработват през БИСЕРА?

  Всички плащания в левове между банкови сметки, с изключение на суми на стойност над 100 000 лв. се извършват през системата БИСЕРА, която се оперира от акционерно дружество на банките и БНБ и се нарича „Банксервиз” АД. БИСЕРА представлява междубанкова електронна система за плащанията.

  7. Какво представлява SEPA?

  SEPA е абревиатура на Single Euro Payment Area, което в превод означава „единна зона за плащания в евро“. SEPA има за цел да насърчи интеграцията на европейския пазар чрез улесняване на трансграничните електронни разплащания в евро между страните, участващи в SEPA, като се унифицират използваните между страните платежни средства и условия на плащане, като целта е да се направят евтини и сигурни, подобно на съществуващите местни разплащания. Страните, които участват в SEPA, са страните-членки на ЕС плюс Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария. В SEPA клиентите на банките трябва да могат да извършват преводи към сметки на бенефициенти на територията на Евро-зоната, като използват една и съща банкова сметка и еднакви платежни инструменти.

  Проектът SEPA е иницииран от Европейската комисия /ЕК/ и Европейската централна банка /ЕЦБ/, като се осъществява чрез Европейския платежен съвет /ЕПС/, който е организация, обединяваща представители на банки, асоциации и други организации, участващи в платежния процес в Европа. Асоциацията на банките в България, която е представителната организация на българския банков сектор, също членува в ЕПС.

  Практическата реализация на SEPA започна от 28 януари 2008г., когато банките, участващи в проекта, започнаха да извършват SEPA кредитни преводи. Осъществяването на проекта се предвижда да приключи през 2010 г., като реализацията му се ръководи от ЕПС.

  8. Какво представляват SEPA платежните инструменти?

  SEPA платежните инструменти са SEPA кредитен превод и SEPA директен дебит, като от 28 януари 2008г. стартира схемата за извършване на SEPA кредитни преводи. Такива преводи предлагат на своите клиенти и повечето банки в България. Във връзка с проекта SEPA е разработена рамка за използване на картови продукти и извършване на картови разплащания. Структурата и правилата на действието на SEPA платежните инструменти е в съответствие с правила, заложени в разработени от ЕПС наръчници.

  Join the conversation

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *