Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Новите финансови регулации в ЕС

Новите финансови регулации в ЕС

  В последния ни материал разгледахме динамичния свят на усилията на Европейската комисия в областта на финансовото регулиране в навечерието на изборите за Европейски парламент през 2024 г. Сега ще превключим на друга предавка и ще се потопим в това, което всъщност ще се случи през 2024 г. Говорим за големи промени във всички области – от устойчиви финанси до цифрови финанси и управление на активи. Всичко това е на път да придаде на финансовия пейзаж на ЕС изцяло нов облик.

  ВСИЧКО ЗА ЗЕЛЕНАТА СЦЕНА

  CSRD представлява стъпка напред в играта за европейските компании и компаниите извън ЕС, които имат значителни операции в ЕС. Те трябва да докладват за екологичните и социалните въздействия, което е в синхрон с изискването на SFDR финансовите институции да бъдат прозрачни по отношение на рисковете за устойчивостта. Това ще започне да се прилага от януари 2024 г.

  След това имаме таксономията на ЕС. Тя съществува от юли 2020 г., като поставя летвата за екологосъобразни икономически дейности. От януари 2024 г. към нея има ново ниво – участниците на финансовите пазари ще трябва ежегодно да докладват как се придържат към тези зелени критерии.

  Не забравяйте и Стандарта на ЕС за зелени облигации (EU GBS). Одобрен в края на 2023 г., той цели да стимулира пазара на зелени облигации с помощта на някои разумни насоки. Очаквайте прилагането му около година след публикуването му.

  ВХОДЯЩИ КРИПТОГРАФСКИ УСЛУГИ И ЦИФРОВА ИДЕНТИЧНОСТ

  Регламентът MiCA (MiCAR) е основна актуализация, официално публикувана през юни 2023 г. Тя е предназначена да прилага правилата за стабилните монети, включително токените, свързани с активи, и електронните пари, от 30 юни 2024 г. Очакваме до тази дата ЕОЦКП и ЕБО да са подготвили проектите си за делегирани актове. Останалите разпоредби на регламента се предвижда да бъдат напълно приложими до 30 декември 2024 г.

  При подготовката на MiCA ЕОЦКП започна втора консултация през октомври 2023 г., като се съсредоточи върху различни аспекти като устойчивост, изисквания за оповестяване, стандарти за бели книги, прозрачност на търговията и насоки за доставчиците на услуги за криптоактиви. Целта е до 30 юни 2024 г. Европейската комисия да представи окончателен доклад и стандарти. Този процес включва съвместни консултации с ЕБО относно стандартизираните оценки.

  През октомври ЕБО започна консултациите си по MiCAR, които се отнасят до надзорните критерии, трансакциите във валути извън ЕС и плановете за възстановяване на токени, свързани с активи (ARTs), и токени за електронни пари (EMTs). Тази инициатива има за цел да подобри надзора и стабилността на пазара на криптоактиви в ЕС, като обратна информация ще се събира до 8 февруари 2024 г.

  От 30 декември 2024 г. ще бъде в сила преработеният Регламент за прехвърляне на средства (TFR), въведен на 9 юни 2023 г. С него се въвежда важна промяна: разширяване на обхвата на „правилото за пътуване“ на Специалната група за финансови действия до доставчиците на услуги за криптоактиви (CASP). Това означава, че CASPs вече ще се приравнят към стандартите на традиционните финансови институции. Ключовото изискване? CASP трябва да разкриват информация както за изпращача, така и за получателя на парични преводи, като обхващат различни видове валута, криптоактиви и токени за електронни пари при електронни преводи.

  Освен това в началото на ноември испанското председателство разпространи финализирания вариант на Регламента за европейската рамка за цифрова идентичност (eIDAS2), след като той беше одобрен по време на обсъжданията с Европейския парламент и Комисията. Сега се очаква одобрението на Европейския парламент и официалното одобрение от Съвета на ЕС. Очаква се публикуването му в Официален вестник на ЕС да стане в началото на 2024 г.

  ГОЛЕМИ СТЪПКИ НАПРЕД В СЕКТОРА НА ПЛАЩАНИЯТА

  Макар че основните заглавия в областта на плащанията се заемат от PSD3/PSR, 1 януари 2024 г. също е важна дата за сектора – това ще бъде датата, на която ще влязат в сила регламентите на CESOP (Централно-европейска система за платежна информация). Това означава, че всички доставчици на платежни услуги (ДПУ) в ЕС вече ще трябва да докладват всяка трансгранична платежна операция. Този ход е насочен главно към борба с измамите с ДДС.

  Процесът е съвсем прост, но изключително важен. От тези доставчици на платежни услуги се изисква да водят електронен регистър на тези транзакции, а след това, на всяко тримесечие, те трябва да споделят тези данни с националните си данъчни органи. Първият от тези доклади се очаква да бъде представен до 30 април 2024 г.

  Има краен срок и за държавите членки. Те трябва да включат Директивата CESOP в националните си законодателства до края на 2023 г. Това е значителна стъпка към прозрачността и борбата с финансовите измами на равнище ЕС.

  УПРАВЛЕНИЕТО НА АКТИВИ НЕ ОСТАВА НАЗАД

  От 10 януари 2024 г. в сектора на европейските инвестиционни фондове ще бъде извършено значително обновяване с ELTIF 2.0. Това е обновяване на рамката на европейските дългосрочни инвестиционни фондове, която за първи път се появи през 2015 г. Голямата новина тук е, че се разширяват критериите за допустимост на инвестициите и се опростяват правилата.

  Каква е целта на тази актуализация? Целта е да се даде тласък на реалната икономика. С промяната на разпоредбите за ELTIF се цели да се улесни вливането на небанков капитал в дългосрочни проекти, особено инфраструктурни, както и да се подпомогне финансирането на МСП (малки и средни предприятия).

  По същество ELTIF 2.0 е насочен към отваряне на повече възможности за инвестиции в ключови сектори и към облекчаване на подпомагането на тези области от страна на фондовете. Това е ключов ход към укрепване на икономическата структура на Европа чрез улесняване на дългосрочните инвестиции.

  ЗА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ

  Новият Регламент за европейската пазарна инфраструктура (EMIR Refit) ще влезе в сила на 29 април 2024 г., като целта му е повишаване на прозрачността, стандартизацията и качеството на данните при сделките с деривати.

  В условията на променящия се финансов пейзаж след 2008 г. ЕОЦКП следи зорко системните рискове. Нуждата на ЕЦБ от бързи данни от пазарите на лихвени проценти и форуърди е от решаващо значение за оценка на тенденциите в инфлацията. Междувременно неотдавнашните стандарти за преработка на EMIR имат за цел да рационализират процесите на отчитане и да намалят нарастващите оперативни разходи. Сценарият е сложен, но тези мерки са от ключово значение за поддържане на пазарната стабилност и прозрачност.

  В ОБЛАСТТА НА ПРУДЕНЦИАЛНОТО РЕГУЛИРАНЕ

  Директивата относно лицата, обслужващи и закупуващи кредити, която урежда продажбата, закупуването и обслужването на необслужвани кредити от банки в ЕС, трябва да бъде транспонирана от държавите членки до 29 декември 2023 г. и ще влезе в сила на 30 декември 2023 г.

  С поглед върху устойчивостта, дигиталната трансформация и засиления надзор, ЕС определя нов стандарт за световните финансови пазари. С въвеждането на тези регулации въздействието ще се усети далеч отвъд границите на ЕС, сигнализирайки за нова глава в глобалните финанси.

  Join the conversation

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *