Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Централен кредитен регистър

Централен кредитен регистър

  Какъв е редът за получаване на справка от Централния кредитен регистър за кредитната задлъжнялост на физическо или юридическо лице?

  По реда на чл. 21 от Наредба № 22 от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър всяко физическо или юридическо лице има право чрез писмено заявление да поиска от Българската народна банка информация относно кредитната си задлъжнялост, включително кои банки и финансови институции са подали информация в системата на регистъра. Централната банка предоставя исканата информация чрез справка от този регистър след заплащане на такса, съгласно тарифа на БНБ. Таксата се заплаща чрез банков превод по сметка на Българска народна банка:

  IBAN: BG40BNBG9661 1000 0661 23
  BIC: BNBGBGSD

  Когато информацията се отнася за физическо лице, са необходими следните документи:

  – заявление по образец, достъпно на интернет страницата на БНБ или на гишетата на деловодството в паричния салон на БНБ. Заявлението се подава лично от лицето или от негов представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно;

  – лична карта за идентификация на лицето;

  – в случай че заявлението се подава от друго лице, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно;

  – за чуждестранни физически лица се посочват лични данни съгласно документ за самоличност, включително единен граждански номер или личен номер на чуждестранно физическо лице;
  – документ за платена такса.

  Физическите лица могат да получат справката безплатно веднъж на 12 месеца. За всяка следваща справка се заплаща такса от 10 лева.

  Когато информацията се отнася за юридическо лице, са необходими следните документи:

  – заявление по образец, достъпно на интернет страницата на БНБ или на гишетата на деловодството в паричния салон на БНБ. Подава се лично от лицата, които имат право да го представляват, или от изрично упълномощено от него лице. Ако има повече от двама представляващи, личните данни на останалите се попълват на гърба на заявлението и се подписва от всички;

  – актуално удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ или ЕИК на заявителя;

  – в случай че заявлението не се подава от представляващите лица, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно;

  – чуждестранните лица прилагат към заявлението актуален документ за регистрация на юридическото лице – заявител, в легализиран превод на български език, изрично нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице, в случай че заявлението не се подава лично. Ако пълномощното е заверено от нотариус извън Република България, то следва да бъде в легализиран превод на български език;
  – документ за платена такса в размер на 50 лева.

  Документите се подават в деловодството на БНБ, София, пл. „Княз Александър I” № 1, паричен салон, в работни дни от 8:30 до 15:45 ч.
  или
  на адрес: Българска народна банка, Централен кредитен регистър, пл. „Княз Александър I” № 1, 1000 София.

  В заявлението изрично се упоменава адресът на заявителя за получаване на отговор по пощата чрез обратна разписка.

  Може ли заявлението за получаване на справка от ЦКР да се подаде по пощата?

  Наредба № 22 на Българската народна банка (БНБ) регламентира, че всяко физическо лице има право да получи информация от Централния кредитен регистър за кредитната си задлъжнялост, като подаде писмено заявление до БНБ. Това заявление може да бъде изпратено до БНБ на адрес: София 1000, пл.„Княз Александър I” № 1 и съответно получено от заявителя по пощата. В заявлението се посочва адрес на лицето за изпращане на писмото по пощата с обратна разписка.

  Може ли да се поиска информация и да се получи справка от ЦКР за кредитни задължения към банки и финансови институции по електронна поща или по факс?

  Искания за информация от ЦКР, включително в сканиран вид, не се подават и съответно не се предоставят справки за кредитни задължения към банки и финансови институции по електронна поща или по факс. Съгласно разпоредбите на Наредба № 22 за ЦКР всяко лице подава заявление до БНБ и получава информация за кредитната си задлъжнялост лично, на място в БНБ, чрез упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно лице или по пощата на адрес: София, 1000, пл. „Княз Александър І” № 1.

  Какъв е редът за получаване на справка от Централния кредитен регистър за кредитната задлъжнялост на физическо лице, което е починало?

  При смърт на физическо лице неговите наследници могат да поискат информация за кредитната му задлъжнялост чрез попълване на заявление за наследници по чл. 21, ал. 3 от Наредба № 22 на БНБ по образец, достъпно на интернет страницата на БНБ или на гишетата на деловодството в паричния салон на БНБ. Ако заявителите – наследници са повече от три лица, данните на останалите заявители – наследници се попълват на второ заявление с данните за същото починало лице. Това заявление може да бъде подадено по следния начин:

  – лично от наследниците на починалото лице на гишетата на деловодството в БНБ. В случай че заявлението не се подава лично от всички наследници, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице;
  – по пощата на адрес: София 1000, пл.„Княз Александър I” № 1. В заявлението изрично се упоменава адресът на заявителя за получаване на отговор по пощата чрез обратна разписка.

  Към заявлението за наследници по чл. 21, ал. 3 от Наредба № 22 на БНБ се прилагат следните документи:

  – копие от удостоверение за наследници за удостоверяване на правото за получаване на справка за починало лице;

  – копие от удостоверение за раждане, когато наследникът е малолетно или непълнолетно лице;

  – копие от удостоверение за настойник/попечител, когато наследникът е малолетно лице;

  – документ за платена такса, в случай че справката е направена повече от веднъж на 12 месеца.

  В какъв срок се получава информацията от кредитния регистър?

  БНБ предоставя исканата информация в срок до 7 работни дни от подаване на заявлението, ако заявителят е предоставил необходимите документи. При отказ заявителят се уведомява в същия срок писмено, като се посочват причините за отказа.

  Как се коригира информация в Централния кредитен регистър?

  Когато лице установи, че съдържащата се за него информация в Централния кредитен регистър е неточна, то има право да подаде писмено заявление до банката или финансовата институция, която я е подала към регистъра, за коригиране на установена от него неточност. В срок до 7 работни дни от получаване на заявлението банката или финансовата институция е длъжна да го разгледа и да даде писмен отговор до заявителя. Отговорът се изпраща с копие до БНБ, към което се прилага и копие от заявлението. Ако искането е основателно, банката или финансовата институция извършва корекцията и подава коригираните данни към информационната система на Централния кредитен регистър. Банката или финансовата институция не събира такса за разглеждане на заявлението.

  БНБ не може да извършва корекции на информацията, предоставена от банките и финансовите институции в регистъра.

  Кой носи отговорност за верността на информацията в регистъра?

  Банките и финансовите институции – участници в системата на ЦКР, носят отговорност за верността на данните, подадени към регистъра. Само те могат да извършват корекции на собствените си данни. БНБ не носи отговорност за информацията, подадена към регистъра от участниците в системата на ЦКР.

  Може ли да се получи справка за трето лице?

  Искането и получаването на справка за кредитната задлъжнялост на лице от ЦКР се осъществява лично от лицето – заявител, или чрез изрично упълномощено от него лице.

  Може ли да се получи справка от ЦКР за трето лице с генерално пълномощно?

  Такава възможност не е предвидена. В Наредба № 22 за ЦКР е предвидено представянето на изрично нотариално заверено пълномощно – в чл. 22, ал. 2 за физически лица, респективно в чл. 22, ал. 3 – за юридически лица, т.е. в пълномощното трябва да е посочено, че е предназначено за подаване и получаване на справка от Централния кредитен регистър при БНБ.

  Кога се обновява информацията в Централния кредитен регистър?

  Информацията в Централния кредитен регистър се обновява ежемесечно до 15 – 20-то число на месеца, следващ отчетния период.

  Например: информацията към 31 юли се обновява към 15 август и обобщава до 20 август.

  Какви данни се съдържат в справката от ЦКР, която ползват банките и финансовите институции, участници в регистъра?

  Справката от ЦКР съдържа информация за:

  – текущото състояние на кредитите – данни към последния отчетен период (месец). Кредитите се представят в обобщен вид, без да е видно от кои отчетни единици са отпуснати. Пример: Лицето има 3 активни кредита в две банки. Тези кредити се показват в 4 разреза – по тип на кредита (банкова гаранция, овърдрафт и т.н.), според категорията им (редовен, необслужван и т.н.), по остатъчен срок до падежа и по договорен срок на кредита. Срокът се разделя до една година и над една година.

  – просрочия по активни и погасени кредити – данните показават за период от пет години назад дали клиентът е имал кредити, категоризирани в категория, различна от „редовен”. Категоризацията на кредитите се извършва от банките и финансовите институции съгласно изискванията на Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск.

  – новоразрешени кредити – кредити, подадени след последния отчетен период, като в справката се вижда договореният размер на кредитите.

  Имал съм просрочия по кредити, които към настоящия момент са погасени (изцяло или частично). Защо просрочията по тези кредити продължават да се отчитат в системата на ЦКР?

  Независимо дали кредитите са погасени или не, ако в рамките на последните 60 отчетни периода (в месеци), клиентът е имал кредити, класифицирани в категория, различна от „редовен”, те се отразяват в справката от ЦКР. Периодите се заличават във времето автоматично един по един до изтичане на този 5-годишен срок.

  Join the conversation

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *