Продължете към съдържанието

Закон за кредитните институции

    изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г. Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за лицензирането, осъществяването на дейността, надзора и прекратяването на кредитните институции с цел да се осигури стабилна, надеждна и сигурна банкова система и защита интересите на вложителите. (2) (Отм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.,… Прочетете повече »Закон за кредитните институции