Продължете към съдържанието

Овладяване на Forex търговията: Основни съвети и стратегии за обучение

  Forex търговията се извършва на най-големия и ликвиден финансов пазар в света, където се търгуват валути. За да се ползвате от преимуществата му, е необходимо да разполагате с определени знания.  С правилното Forex обучение ще може да научите основите и да се ориентирате в сложния финансов пазар и начин на трейдинг на борсата, допълват от… Прочетете повече »Овладяване на Forex търговията: Основни съвети и стратегии за обучение

  Валутен закони

   изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г. Предмет Чл. 1. Този закон урежда: 1. сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица; 2. презграничните преводи и плащания; 3. сделките с чуждестранна валута по занятие; 4. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2003 г.) сделките с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от… Прочетете повече »Валутен закони

   Закон за Българската Банка за Развитие

    изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г. Обн. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г. Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда устройството и дейността на Българската банка за развитие, наричана по-нататък „банката“. (2) Банката е кредитна институция – акционерно дружество, в която държавното участие в капитала е не… Прочетете повече »Закон за Българската Банка за Развитие

    Закон за Българската Народна Банка

     изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г. Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Българската народна банка е централна банка на Република България. Тя е юридическо лице. (2) Българската народна банка се отчита за своята дейност пред Народното събрание.Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) (1) Основна цел на Българската народна банка е… Прочетете повече »Закон за Българската Народна Банка

     Закон за гарантиране на влоговете в банките

      изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г. Предмет Чл. 1. Този закон урежда създаването, функциите и дейността на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (наричан по-нататък „фонда“), условията, при които се пораждат задължения за изплащане на суми от фонда, и реда за изплащане на влоговете до гарантирания размер. Обхват на закона Чл. 2. (1)… Прочетете повече »Закон за гарантиране на влоговете в банките

      Закон за деноминация на лева

       В сила от 05.07.1999 г. доп. ДВ. бр.65 от 20 Юли 1999г. Чл. 1. Считано от 5 юли 1999 г. българският лев се деноминира, като 1000 стари лева се заменят за 1 нов лев.Чл. 2. (1) Деноминацията се отнася за всички величини в български левове, определени към 5 юли 1999 г. (2) Деноминацията се отнася… Прочетете повече »Закон за деноминация на лева

       Закон за договорите за финансово обезпечение

        изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г. Предмет и цел на закона Чл. 1. (1) Този закон урежда сключването, съдържанието и действието на договорите за финансово обезпечение. (2) Целта на този закон е да осигури сигурност и ефективност на договорите за финансово обезпечение. Договор за финансово обезпечение Чл. 2. (1) (Доп. – ДВ, бр. 101… Прочетете повече »Закон за договорите за финансово обезпечение

        Закон за държавната финансова инспекция

         изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г. Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон урежда целите, задачите, принципите и обхвата на дейността по държавна финансова инспекция, както и статута и функциите на Агенцията за държавна финансова инспекция, наричана по-нататък „агенцията“.Чл. 2. (1) Основната цел на държавната финансова инспекция е да защитава публичните финансови интереси. (2)… Прочетете повече »Закон за държавната финансова инспекция

         Закон за ипотечните облигации

          изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г. Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за издаване и изплащане на ипотечни облигации.Чл. 2. (1) Ипотечните облигации са ценни книги, които се издават от банките на основата на портфейлите им от кредити, обезпечени с една или повече първи по ред ипотеки в полза… Прочетете повече »Закон за ипотечните облигации

          Закон за Комисията за финансов надзор

           изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г. Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет на закона Чл. 1. (1) Този закон урежда създаването, обхвата, устройството, функциите и дейността на Комисията за финансов надзор. (2) По смисъла на този закон финансов надзор е надзорът на: 1. (доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.,… Прочетете повече »Закон за Комисията за финансов надзор