Продукти обратно

3,565
Депозит "Форекс" Депозит "Форекс"

Депозит "Форекс"

Страница на продукта

Обединена Българска Банка
С депозит Форекс променяте неограничен брой пъти валутата, без да е необходимо да чакате крайния срок и най-важно - без да губите лихвата в съответната валута. Единствено е необходимо да се съобразите с първоначално договорения срок на депозита.

Срочност: 6, 12 или 24 месеца 

Валута: BGN, EUR, USD

Минимална сума за откриване:1000 BGN/ 500 EUR/USD 

Превалутиране: Превалутирането на главницата се извършва през курс купува/продава на съответните валути по курса на ОББ в деня на транзакцията

Внасяне на суми: За срока на депозита не се допуска

Теглене на суми: За срока на депозита не се допуска

Предсрочно прекратяване: В случай на предсрочно прекратяване без да е използвана опцията превалутиране банката изплаща лихвен процент, равен на лихвения процент по разплащателна сметка в съответната валута, съгласно действащата към момента на прекратяване “Тарифа за лихвените условия по сметки на индивидуални клиенти в ОББ АД” за действителния брой дни на депозита.

Ако е използвана опцията за превалутиране и депозитът се прекрати предсрочно, се начислява такса за предсрочно прекратяване - 0,10% месечно върху главницата за периода от датата на предсрочно прекратяване до датата на падежа.

Необходими документи за откриване на сметка - Документ за самоличност

Други продукти от Обединена Българска Банка

Виж още Депозити Продукти


Предстоящи форуми


Последни Добавени