Полезно обратно

2,195

Гарантиране на депозитите (влоговете) и инвестициите

1. Кой гарантира банковите депозити (влогове)?

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) е създаден през януари 1999г. с цел да гарантира влоговете в банките, като по този начин поддържа доверието в банковата система и съдейства за икономическия растеж и общата стабилност в страната. Фондът гарантира всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид в левове и чуждестранна валута на български и чуждестранни физически и юридически лица, като се прави изключение за определени юридически лица, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банки.

Максималният размер на гаранцията по депозити (влогове) на клиент в една банка е 100 000 лв. или тяхната равностойност, ако депозитът е в чуждестранна валута. Важно е да се знае, че в тази сума се включват и начислените лихви към датата на решението на БНБ за отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност.

2. Кой гарантира инвестициите във финансови инструменти на клиентите на банките?

Инвестициите на клиентите на банките – инвестиционни посредници във финансови инструменти (ценни книжа, деривати и други, съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти), се гарантират от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ), като в Закона за публичното предлагане на ценни книжа са предвидени изключения за някои юридически лица. Компенсация се изплаща при фалит на инвестиционен посредник, когато той не е в състояние да изплати задълженията си към клиента. Максималният размер на компенсация, който осигурява Фондът за компенсиране на инвеститорите е 90% от стойността на финансовите активи на клиент на дадена банка, но не повече от 30 000 лв. Предвижда се през 2010г. максималният размер на компенсация да достигне 40 000 лв.Предстоящи форуми


Последни Добавени