Партньори

 • Асоциация на банките в България

  Асоциация на банките в България

  Асоциацията на банките в България, е обединение с нестопанска цел на банките в Република България.

  Предмет на дейността на Асоциацията са всички допустими от закона действия, имащи за цел подпомагане на членовете при осъществяване на банковата им дейност и защита на техните права и интереси.

 • Българска фондова борса

  Българска фондова борса

  Българска Фондова Борса – София АД е публично дружество, лицензирано от Държавната комисия по ценни книжа за извършване на дейност като фондова борса на 09.10.1997г. и към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в страната.

  Предметът на дейност на БФБ-София е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. Системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му.

 • Софийска Търговско-Промишлена Камара

  Софийска Търговско-Промишлена Камара

  Софийската търговско-промишлена камара е организация със седалище в град София, създадена на 16 февруари 2005 г.

  Тя е наследник на Софийската търговско-индустриална камара, която е една от първите четири камари в България и се появява през 1895 г. От 1912 година камарата се помещава в сградата на улица „Славянска“ №2, в която днес се помещава централното управление на СИБАНК. Дейността на Софийската и на останалите регионални камари е прекратена през 1948 г.

  Основната задача на Софийската камара е да защитава бизнес интересите на своите членове, които са фирми от София; да осъществява бизнес контакти; да провежда професионално обучение и семинари. Софийската камара си партнира с браншовите организации и регионалните палати/камари.

  На 2 ноември 2006 г. Софийската камара възобновява издаването на "Търговски вестник", който камарата е започнала да издава на 2 ноември през 1911 година. Вестникът е седмичник и неговата основна задача е да бъде средство за защита на интересите на бизнеса.

1 2Предстоящи форуми


Последни Добавени