EFG Лизинг обратно


EFG Лизинг е лизинговата компания на "Юробанк И Еф Джи България" АД.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


„И Еф Джи Лизинг” ЕАД е създадено през 2004 г. Дружеството предлага лизинг на превозни средства, оборудване, недвижими имоти, предимно за корпоративни клиенти.

Към 31 декември 2010 г. стойността на вземанията по финансов лизинг преди провизии възлиза на 128 млн. евро. Това нарежда „И Еф Джи Лизинг” ЕАД сред водещите лизингови компании на българския пазар. За това представяне допринасят както подкрепата от страна на „И Еф Джи Евробанк Ергасиас Лизинг”, така и развиващото се сътрудничество с Юробанк И Еф Джи България в областта на финансирането на автомобили и корпоративното банкиране, а също и развиването на собствени канали за бизнес с доставчици.

В сравнение с 2009 г., към края на 2010 г. стойността на вземанията по лизингови договори намалява с 17 %. Лизинговият портфейл на компанията се състои от 1,522 договора, сключени с 875 клиента.

Дружеството предлага продуктите: лизинг, продажба с обратен лизинг, лизинг на недвижимо имущество, суб-лизинг, стоков лизинг и оперативен лизинг. Недвижимите имоти имат най-голям дял в лизинговото портфолио – 43 %, следва индустриалното оборудване с 30 % и транспортните средства с 21 %.

Към края на м. декември 2010 г. в Компанията има заети 34 служители.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени