ПОД Топлина обратно


Предмет на дейност на дружеството: допълнително пенсионно осигуряване.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Петър Петров

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено с решение на Общото събрание на акционерите на 24.януари.2006 г. и е получило лицензия № 02-ПОД/17.08.2006 г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване от Комисията за финансов надзор на 17.август.2006 г. Дружеството е вписано в Регистъра на търговските дружества с решение на Софийски градски съд № 1 08.09.2006 г. по ф.д. № 9984/2006.

Дружеството е с капитал: 5 000 000 лв. (пет милиона лв), разпределен в 5 000 поименни акции с номинална стойност 1000 лв. всяка една.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени