ПОАД ЦКБ-СИЛА обратно


ПОАД "ЦКБ-СИЛА" е първото учредено и регистрирано в България пенсионноосигурително дружество през 1994 година.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Александър Керезов

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


ПОАД "ЦКБ-СИЛА" е първото учредено и регистрирано в България пенсионноосигурително дружество през 1994 година.

Дружеството притежава лиценз за пенсионноосигурителна дейност от 03.11.2000 г. издаден от Министерски съвет и обнародван в “Държавен вестник” бр. 90 от 2000 г. Член е на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Mажоритарен акционер на Дружеството е Холдинг “Химимпорт” АД, посредством дъщерното си дружество “ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт” ЕАД. Холдингът притежава утвърдени структури във финансовия сектор като “Централна кооперативна банка” АД, ЗАД “Армеец” и ПОАД "ЦКБ-СИЛА", развива мащабна дейност в области като телекомуникациите и медийния пазар, стопанския туризъм, транспорта, промишлеността, производството и преработката на селскостопански продукти и др.

Акционери на ПОАД "ЦКБ-СИЛА" са още най-големите синдикални федерации: Синдикат на българските учители, Национална синдикална федерация “Метал–Електро”, Федерация на синдикатите от горските стопанства и дървопреработващата индустрия, Федерация на независимите строителни синдикати. Представители на синдикатите участват в управлението на Дружеството.

Предмет на дейност на ПОАД "ЦКБ-СИЛА" е единствено допълнителното пенсионно осигуряване, регламентирано с Кодекса за социално осигуряване. ПОАД "ЦКБ-СИЛА" е учредило и регистрирало, след извършване на регламентираните проверки и издадено разрешение от Управление “Осигурителен надзор” към Комисията за финансов надзор, три пенсионни фонда: доброволен, универсален и професионален.

Към 31.12.2007 г. фондовете на Дружеството имат над 161 000 члена.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени