Дженерал Брокерс обратно


"Дженерал брокерс" прилага комплексен подход при подбора на застрахователните покрития и търси оптимална защита на: живот, имущество, автомобили, професионална и гражданска отговорност, производствен процес, товари по време на превоз и т.н.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


"Дженерал брокерс" работи с всички застрахователни компании в България.

"Дженерал брокерс" представлява Вас пред застрахователните компании:

-преговаря от Ваше име със застрахователните компании и договаря условията на застрахователните договори;

-следи изпълнението на сключените застрахователни договори и своевременното им актуализиране;

-следи измененията в предлагането на застрахователния пазар, подбира и обсъжда с Вас новите продукти и възможности, които подобряват Вашата програма.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени