Първа Инвестиционна Банка обратно


Първа инвестиционна банка се стреми да продължи да бъде една от най-добрите банки в България и Балканския регион, призната като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си, осигурява отлични възможности за кариера на служителите и е социално ангажирана. Банката се стреми към развитие на регионална мрежа чрез дъщерни банки и/или банки под общ контрол за обслужване на потребностите на бизнеса на Балканския регион.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Георги Мутафчиев

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


Първа инвестиционна банка е акционерно дружество, регистрирано от Софийски градски съд с решение от 8.10.1993 г. От 28.02.2008 г. Банката е вписана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Първа инвестиционна банка е публично дружество, вписано в Търговския регистър при Софийски градски съд с решение от 04.06.2007 г. и в регистъра за публичните дружества и други емитенти, воден от Комисията за финансов надзор, с решение от 13.06.2007 г.

Банката притежава универсален лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина.

Първа инвестиционна банка е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и регистриран инвестиционен посредник.

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
13 Персонал човека
14 Банкови офиси броя
15 ПОС Терминали броя
16 АТМ Банкомати броя
 • 2010 2009 2008 2007
  439 763 408 810 370 470 325 314
  34 282 36 283 56 025 55 607
  61 810 55 993 69 656 59 253
  392 713 360 110 333 490 269 701
  258 930 234 823 189 069 138 918
  130 332 130 267 139 556 98 922
  655 540 608 177 1 421 545 1 822 514
  3 549 480 2 668 708 1 757 776 1 435 256
  2 749 698 2 288 862 2 251 772 2 089 061
  346 854 360 254 378 428 388 302
  374 809 366 526 382 160 360 250
  4 943 973 4 095 287 4 256 134 4 205 076
   - 2317 2 554 2 182
   - 159 160 120
   - 7 646 7 600 5 800
   - 642 656 569
 • 2006 2005 2004
  168 350 129 628 108 429
  33 135 24 847 21 456
  - - -
  194 388 160 211 105 107
  110 177 95 890 46 676
  - - -
  1 663 694 1 177 067 846 150
  - - -
  1 233 669 1 048 480 780 097
  234 742 136 727 65 011
  217 285 144 360 103 245
  3 155 046 2 522 983 1 651 119
   1 586  1 252  968
  107 93  73
   3 250  -  -
   537  -  -

КлоновеПредстоящи форуми


Последни Добавени