Обединена Българска Банка обратно

Обединена Българска Банка

Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


Основен акционер
Национална банка на Гърция (NBG) - 99,9%

Кореспондентски отношения
с 742 банки, включително 707 в чужбина и 35 в страната; 21 кореспондентски сметки

Клонова мрежа:
Над 240 структурни единици в цялата страна

Банкови услуги:

 • кредити в лева и чуждестранна валута
 • депозити в лева и чуждестранна валута
 • валутни операции
 • бързи и експресни вътрешнобанкови преводи
 • електронно банкиране
 • кеш мениджмънт за корпоративни клиенти
 • операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове
 • разплащания с дебитни и кредитни банкови карти
 • инкасови на парични средства
 • банкови гаранции и акредитиви
 • търговия с ценни книжа
 • депозитарни/попечителски услуги
 • парични преводи чрез Western Union

Членства и други:

 • Асоциация на банките в България
 • Българска фондова борса
 • Централен депозитар
 • Юропей Интернешънъл
 • ВИЗА Интернешънъл
 • Джей Си Би (JCB)
 • С.У.И.Ф.Т.
 • IIF (Институт за международни финанси) - Световна асоциация на финансовите институции
 • Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа
 • Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни ценни книжа
 • Агент на Western Union

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
 • 2010 2009 2008 2007
   1 100 839  1 043 719  951 001  749 297
   81 883  111 326  231 939  205 750
   103 481  96 217  107 943  89 420
   591 267  638 939  594 854  381 657
   215 896  255 438  244 581  105 120
   159 347  167 172  162 969  123 494
   1 584 764  1 713 438  1 649 720  1 453 695
   2 815 940  2 530 591  2 360 201  1 967 956
   3 464 567  3 824 513  3 801 881  2 654 111
   1 331 234  1 354 354  1 351 233  1 039 774
   1 422 459  1 572 655  1 695 260  1 284 577
   7 460 917  8 151 629  7 745 809  6 129 586
 • 2006 2005 2004
   563 782  422 083  327 243
   167 463  110 622  82 853
   -  -  -
   262 236  216 342  145 636
   58 364  35 862  20 026
   -  -  -
   2 082 857  1 637 804  1 260 461
   542 152  488 626  436 130
   1 222 489  1 012 912  819 808
   582 477  369 704  197 175
   791 411  554 872  400 934
   3 960 705  3 175 650  2 201 143

Награди 2011Предстоящи форуми


Последни Добавени