ЕЛАРГ фонд за земеделска земя обратно


EЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ е първото дружество със специална инвестиционна цел за инвестиции в земеделска земя в България.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


EЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ е първото дружество със специална инвестиционна цел за инвестиции в земеделска земя в България. Компанията е създадена през април 2005 г. Срокът на съществуване на фонда е до 2018 г.

Основната цел на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ и неговия мениджмънт е да организира закупуването, отдаването под аренда и окрупняването на земеделската земя според заложените в проспекта параметри. Екипът на фонда и на неговото обслужващо дружество Агроменидж АД се стреми да управлява портфолиото от активи по разумен и успешен начин, осигурявайки максимална доходност за инвеститорите.

EЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ е публична компания. Капиталът на фонда е в размер на 59,7 млн. лв., разпределени в 59 715 885 акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка. Набраните средства от последващи увеличения достигат 73,2 млн. лв. Свободно търгуемите акции на Българска Фондова Борса (БФБ) са в размер на 23.24% от капитала на дружеството. EЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ, с борсов код 4EC, е включен в индексите SOFIX, BG REIT и BG 40 на БФБ.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени